Κατώτατος μισθός: Στην δημοσιότητα το διάταγμα - Όσα πρέπει να γνωρίζουμε

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS Δημοσιεύθηκε 31.8.2022
Κατώτατος μισθός: Στην δημοσιότητα το διάταγμα - Όσα πρέπει να γνωρίζουμε
Από την 1η Ιανουαρίου του 2023 θα εφαρμοστεί ο κατώτατος μισθός. Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, Κυριάκο Κούσιο, το ποσό που καθορίστηκε ανέρχεται στα 940 ευρώ.

Από την 1η Ιανουαρίου του 2023 θα εφαρμοστεί ο κατώτατος μισθός. Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, Κυριάκο Κούσιο, το ποσό που καθορίστηκε ανέρχεται στα 940 ευρώ.

Διαβάστε αναλυτικά το ΔΙΑΤΑΓΜΑ:

Σε απόφαση αναφορικά με το διάταγμα καθορισμού του εθνικού κατώτατου μισθού κατέληξε το Υπουργικό Συμβούλιο. Το ύψος καθορίζεται στα 940 ευρώ και θα έχει ισχύ από 1/1/2023.

Διευκρινίζεται πως τους πρώτους έξι μήνες εργοδότησης το ύψος του μισθού καθορίζεται στα 885 ευρώ και ακολούθως αν ο εργαζόμενος παραμείνει στον εργοδότη του τότε θα ανεβαίνει στα 940 ευρώ.

Σημειώνεται ότι επειδή η εφαρμογή του ΕΚΜ αρχίζει την 1/1/2023 υπάρχει μια μεταβατική περίοδος για να μπορέσει η οικονομία και οι εργοδότες να αντιμετωπίσουν αυτήν την αλλαγή.

Στο διάταγμα εξαιρούνται κάποιες κατηγορίες εργοδοτουμένων και αυτές είναι:

- Όσοι εργάζονται στην γεωργοκτηνοτροφία

- Οικιακές Βοηθοί

- Όσοι εργάζονται στην ναυτιλία

- Όσοι τυγχάνουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης μέσα από σύμβαση, εθιμοπρακτική ή άλλο διάταγμα

- Άτομα τα οποία λαμβάνουν κατάρτιση ή εκπαίδευση για απόκτηση πτυχίου ή επαγγελματικού προσόντος

- Όταν ο εργοδότης προσφέρει σίτιση και στέγαση θα μπορεί με συμφωνία μεταξύ των μερών να αφαιρείται από το ποσό σε χρήμα 15% για την σίτιση και 10% για στέγαση. Ο εργοδοτούμενος θα μπορεί με ειδοποίηση 45 ημερών να απαλλαγεί από αυτό το μέρος της συμφωνίας

Όσον αφορά εποχιακούς εργάτες ηλικίας μέχρι και 18 ετών μπορεί να αποκόπτεται ποσοστό 25% από τον ΕΚΜ ενώ δεν μπορεί να αποκόπτεται ταυτόχρονα οποιοδήποτε άλλο ποσό.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Εργασίας από τη θέσπιση του Εθνικού Κατώτατου Μισθού επωφελούνται σαράντα χιλιάδες χαμηλόμισθοι ενώ σε κάποιες περιπτώσεις η αύξηση ενδεχομένως να φτάσει και το 30%.

O ΠΕΡΙ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΜΙΣΘΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 183)

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 3 (1)

Κεφ. 183.

ΑΝΑΚ. 307.

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το εδάφιο (1) του άρθρου 3 του περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών Νόμου εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα:

Συνοπτικός τίτλος.

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Κατώτατου Ορίου Μισθών Διάταγμα του 2022.

Ερμηνεία.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος Διατάγματος, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο:

«Δημοκρατία» σημαίνει τις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας που τελούν υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας

«Επιτροπή» σημαίνει την επιτροπή αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού όπως αυτή ιδρύεται δυνάμει της παραγράφου 6·

«εργαζόμενοι στη Ναυτιλία» σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο απασχολείται επί πλοίου ανοικτής θαλάσσης το οποίο εκτελεί εμπορικά δρομολόγια∙

«εργάτες γεωργοκτηνοτροφίας» σημαίνει εργοδοτούμενους στις οικονομικές δραστηριότητες γεωργίας και κτηνοτροφίας, του πρωτογενή τομέα, εργοδοτούμενους που απασχολούνται στην καλλιέργεια της γης και τη φροντίδα ζώων και πτηνών, περιλαμβανομένης της εκτροφής, συντήρησης και ιπποδρομιακής εκπαίδευσης και οποιασδήποτε άλλης γεωργικής εργασίας εξαιρουμένων εργασιών για επεξεργασία προϊόντων∙

174(Ι) του 2012

87(Ι) του 2021.

«εργοδότης» έχει την έννοια που αποδίδεται σε αυτόν από τους περί της Εργασίας μέσω Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης Νόμους, του 2012 και 2021 και περιλαμβάνει νομικά και φυσικά πρόσωπα που ενεργούν εκ μέρους του εργοδότη∙

62(Ι) του 2002.

«εργοδοτούμενος» σημαίνει πρόσωπο εργαζόμενο για άλλο πρόσωπο είτε δυνάμει σύμβασης ή σχέσης εργασίας ή μαθητείας είτε κάτω από τέτοιες περιστάσεις από τις οποίες να μπορεί να συναχθεί η ύπαρξη σχέσης εργοδότη και εργοδοτουμένου ανεξαρτήτως εάν εργάζεται με πλήρη ή μερική απασχόληση, για ορισμένο ή αόριστο, συνεχή ή μη, χρόνο, ασχέτως του τόπου απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων και των κατ' οίκον εργοδοτουμένων∙

«κατώτατος μηνιαίος μισθός» σημαίνει το σύνολο των ακαθάριστων μηνιαίων ασφαλιστέων απολαβών του εργοδοτουμένου σε χρήμα.

«μηχανισμός αναπροσαρμογής» σημαίνει τον μηχανισμό αναπροσαρμογής του ύψους του θεσμοθετημένου κατώτατου μισθού που ορίζεται στην παράγραφο 7 του παρόντος Διατάγματος∙

«οικιακή εργασία» σημαίνει εργασία που εκτελείται σε ή για νοικοκυριό ή νοικοκυριά, και περιλαμβάνει την κατ’ οίκον εργασία φροντίδας ατόμων «οικιακός εργαζόμενος» σημαίνει κάθε πρόσωπο που ασκεί οικιακή εργασία και εργάζεται για άλλο πρόσωπο δυνάμει σύμβασης εργασίας, είτε κάτω από τέτοιες περιστάσεις από τις οποίες μπορεί να συναχθεί η ύπαρξη σχέσης εργοδότη εργοδοτούμενου και ο όρος «εργοδότης» θα ερμηνεύεται ανάλογα∙

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Πεδίο εφαρμογής.

3.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των υποπαραγράφων (2), (3), (4) και (5) της παρούσας παραγράφου, το παρόν Διάταγμα εφαρμόζεται για όλους τους εργοδοτούμενους στη Δημοκρατία.

(2) Οι διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν εφαρμόζονται στους οικιακούς εργαζόμενους, στους εργάτες γεωργοκτηνοτροφίας και στους εργαζόμενους στη ναυτιλία.

(3) Οι διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν εφαρμόζονται για οποιοδήποτε εργαζόμενο για τον οποίο ισχύουν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις με βάση νομοθεσία ή σύμβαση ή πρακτική ή έθιμο.

Επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας

Παράρτημα ΙΙΙ(1)

10.1.2020.

(4) Οι διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν εφαρμόζονται για εργαζόμενους για τους οποίους εφαρμόζεται το περί Κατωτάτων Μισθών στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία Διάταγμα του 2020.

(5) Οι διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν εφαρμόζονται για πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν κατάρτιση ή εκπαίδευση η οποία προβλέπεται με βάση νομοθεσία, πρακτική ή έθιμο για την απόκτηση διπλώματος ή/και για την άσκηση του επαγγέλματός τους.

Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις.

4. Οι διατάξεις του παρόντος Διατάγματος αναφορικά με τον κατώτατο μισθό δεν επηρεάζουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε νομοθεσία ή και σύμβαση ή και άλλη συμφωνία ή πρακτική ή έθιμο που προβλέπει ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τους εργοδοτούμενους.

Κατώτατος μισθός.

5. Ο κατώτατος μηνιαίος μισθός που καταβάλλεται σε οποιοδήποτε εργοδοτούμενο στη Δημοκρατία καθορίζεται από την 1η Ιανουαρίου 2023 σε εννιακόσια σαράντα (940) ευρώ για πλήρη απασχόληση.

Νοείται ότι ο κατώτατος μηνιαίος μισθός που δύναται να καταβάλλεται σε εργοδοτούμενους, που είτε πριν την 1η Ιανουαρίου 2023 είτε μετά την 1η Ιανουαρίου 2023 δεν έχουν συμπληρώσει έξι (6) μήνες συνεχούς απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, από την 1η Ιανουαρίου 2023 καθορίζεται σε οκτακόσια ογδόντα πέντε (885) ευρώ για πλήρη απασχόληση, μέχρι τη συμπλήρωση έξι (6) μηνών συνεχούς απασχόλησης.

Νοείται περαιτέρω ότι το ωράριο πλήρους απασχόλησης των εργαζομένων σε κάθε οικονομική δραστηριότητα είναι αυτό που ίσχυε κατά την έκδοση του παρόντος Διατάγματος, με βάση Νομοθεσία, Διάταγμα, σύμβαση, έθιμο ή πρακτική.

Νοείται έτι περαιτέρω ότι στην περίπτωση εργαζομένων με μερική απασχόληση ο κατώτατος μηνιαίος μισθός προσαρμόζεται αναλόγως των ωρών εργασίας σε σχέση με το πλήρες ωράριο που αναφέρεται πιο πάνω.

Επιτροπή αναπροσαρμογής κατώτατου μισθού.

6. Ιδρύεται Επιτροπή αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού η οποία διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και αποτελείται από τρεις (3) εκπρόσωπους των εργαζομένων, τρεις (3) εκπρόσωπους των εργοδοτών και τρεις (3) ανεξάρτητους ακαδημαϊκούς ή εγνωσμένου κύρους εμπειρογνώμονες, ειδικούς σε εργασιακά θέματα, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται ως ο προεδρεύων της Επιτροπής από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Μηχανισμός αναπροσαρμογής.

7.-(1) Με το παρόν Διάταγμα θεσμοθετείται μηχανισμός αναπροσαρμογής, με τον διορισμό των μελών της Επιτροπής ως προβλέπεται στο άρθρο 6, εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και λειτουργεί ως ακολούθως.

(α) Η Επιτροπή συντάσσει εισηγητική έκθεση η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό τουλάχιστο δύο (2) μήνες πριν από κάθε αναθεώρηση, λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες παραμέτρους:

την αγοραστική δύναμη του κατώτατου μισθού λαμβάνοντας υπόψη και τη διαφοροποίηση στο κόστος διαβίωσης,

τις τάσεις στα επίπεδα απασχόλησης και ποσοστά ανεργίας,

τη διαφοροποίηση στην οικονομική ανάπτυξη και στα επίπεδα παραγωγικότητας,

τη διαφοροποίηση και τις τάσεις στα επίπεδα απολαβών και την κατανομή τους,

τις επιπτώσεις που οποιαδήποτε μεταβολή του κατώτατου μισθού θα έχει στα επίπεδα απασχόλησης, τους δείκτες σχετικής και απόλυτης φτώχειας, το κόστος διαβίωσης και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

(β) Ο Υπουργός, αφού λάβει υπόψη τις απόψεις των μελών του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος επί της έκθεσης της Επιτροπής, υποβάλλει συγκεκριμένη αιτιολογημένη εισήγηση για την αναπροσαρμογή του ύψους του κατώτατου μισθού στο Υπουργικό Συμβούλιο, περιλαμβανομένης και εισήγησης για μηδενική αναπροσαρμογή:

Νοείται ότι ο Υπουργός δύναται, κατά την κρίση του, να ζητήσει και να λάβει υπόψη και απόψεις και από οποιουσδήποτε άλλους φορείς ή και πρόσωπα ή και αρχές πριν την υποβολή της εισήγησής του στο Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Ο μηχανισμός αναπροσαρμογής τίθεται σε ισχύ για την πρώτη φορά μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Διατάγματος, την 1η Ιανουαρίου 2024 και εφεξής θα τίθεται σε εφαρμογή κάθε δύο έτη.

Διακοπή Απασχόλησης.

24 του 1967

17 του 1968

67 του 1972

6 του 1973

1 του 1975

18 του 1977

30 του 1979

57 του 1979

82 του1979

92 του1979

54 του 1980

12 του 1983

167 του 1987

37 του 1988

18 του 1990

203 του 1990

52(I) του 1994

61(I) του 1994

26(I) του 2001

111(I) του 2001

70(I) του 2002

79(I) του 2002

159(I) του 2002

212(I) του 2002

110(I) του 2003

111(I) του 2003

89(I) του 2016.

8. Οποιαδήποτε διακοπή απασχόλησης η οποία σύμφωνα με το Μέρος ΙΙ του Δεύτερου Πίνακα των περί Τερματισμού Απασχολήσεων Νόμων του 1967 έως 2016 δεν θεωρείται διακοπή απασχόλησης για τους σκοπούς του παρόντος Διατάγματος.

Αμοιβή εκτός κανονικού ωραρίου.

9. Οποιεσδήποτε άλλες ρυθμίσεις για αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης ή και εργασία εκτός κανονικού ωραρίου ή και εργασία σε γιορτές και αργίες ή και άλλα ωφελήματα, δεν επηρεάζονται από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος.

Αμοιβή για διατροφή και διαμονή.

10. Όταν στο πλαίσιο της συμφωνημένης σύμβασης εργασίας ο εργοδότης παρέχει στον εργοδοτούμενο αξιοπρεπή διατροφή ή/και διαμονή, ο κατώτατος μηνιαίος μισθός δύναται να μειώνεται, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ εργοδότη και εργοδοτούμενου, ως ακολούθως:

(α) μέχρι 15% όταν παρέχεται διατροφή, ή / και

(β) μέχρι 10% όταν παρέχεται διαμονή.

Νοείται ότι ο εργοδοτούμενος δύναται να τερματίσει την πιο πάνω συμφωνία για παροχή διατροφής ή και διαμονής, με προειδοποίηση σαράντα πέντε (45) ημερών προς τον εργοδότη.

Περιστασιακή απασχόληση.

11. Σε περίπτωση εργοδότησης προσώπων ηλικίας μέχρι 18 ετών για περιστασιακή απασχόληση που δεν υπερβαίνει τους δύο συνεχόμενους μήνες, ο κατώτατος μισθός σε χρήμα δύναται να μειώνεται κατά 25%.

Νοείται ότι η ανωτέρω μείωση κατά 25% δεν δύναται να ισχύει ταυτόχρονα με τις οποιεσδήποτε άλλες μειώσεις προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος.

Έναρξη ισχύος. Κατάργηση.

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας Παράρτημα ΙΙΙ(Ι)

18.5.2012.

12. Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2023 και από την ημερομηνία αυτή το περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών Διάταγμα του 2012 καταργείται.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Οι κρίσιμες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες, κρίνουν τα πάντα και για τους «τρεις»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι κρίσιμες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες, κρίνουν τα πάντα και για τους «τρεις»

Οι κρίσιμες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες, κρίνουν τα πάντα και για τους «τρεις»

Όλα έτοιμα για την Κυριακή - Εκλογές με drones, 561.033 οι εκλογείς
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλα έτοιμα για την Κυριακή - Εκλογές με drones, 561.033 οι εκλογείς

Όλα έτοιμα για την Κυριακή - Εκλογές με drones, 561.033 οι εκλογείς

Τι μεταρρύθμιση θέλουμε όταν ακυρωτικές αποφάσεις δικαστηρίων δεν εφαρμόζονται;

Τι μεταρρύθμιση θέλουμε όταν ακυρωτικές αποφάσεις δικαστηρίων δεν εφαρμόζονται;

Τι μεταρρύθμιση θέλουμε όταν ακυρωτικές αποφάσεις δικαστηρίων δεν εφαρμόζονται;

Πέθανε ο θρύλος της μόδας και σχεδιαστής Paco Rabanne - Μάγεψε και με τα αρώματα του οίκου του
PEOPLE

Πέθανε ο θρύλος της μόδας και σχεδιαστής Paco Rabanne - Μάγεψε και με τα αρώματα του οίκου του

Πέθανε ο θρύλος της μόδας και σχεδιαστής Paco Rabanne - Μάγεψε και με τα αρώματα του οίκου του

Βροχερό σκηνικό σήμερα και αύριο - Στα 31 εκατοστά το χιόνι
ΚΥΠΡΟΣ

Βροχερό σκηνικό σήμερα και αύριο - Στα 31 εκατοστά το χιόνι

Βροχερό σκηνικό σήμερα και αύριο - Στα 31 εκατοστά το χιόνι