2.748 εξώδικα πρόστιμα ύψους €3 εκατ. μοίρασαν σε λαθροθήρες

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Δημοσιεύθηκε 4.8.2022
2.748 εξώδικα πρόστιμα ύψους €3 εκατ. μοίρασαν σε λαθροθήρες
Σύμφωνα με την Υπηρεσία Θήρας το 50% των παρανομούντων πληρώνει τα εξώδικα. Η κείμενη νομοθεσία προβλέπει έκπτωση μέχρι 25% στην περίπτωση που το πρόστιμο πληρωθεί εντός 15 ημερών και νοουμένου ότι ο καταγγελλόμενος δεν έχει βαθμούς ποινής. Πρόνοια στον νόμο για εξόφληση των προστίμων με μηνιαίες δόσεις

Συνολικά 2.748 εξώδικα πρόστιμα ύψους €3 εκατ. περίπου μοίρασαν σε λαθροθήρες κατά την τελευταία πενταετία (7/2017-7/2022) τα μέλη της Υπηρεσίας Θήρας και της Αστυνομίας στη βάση της αναθεωρημένης νομοθεσίας περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων που τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιούλιο του 2017 και προβλέπει εξοντωτικά πρόστιμα. Σύμφωνα με τις πρόνοιες της κείμενης νομοθεσίας, τα συνήθη αδικήματα που παρουσιάζονται κατά την περίοδο κυνηγίου, δηλαδή κυνήγι χωρίς άδεια και κυνήγι σε απαγορευμένη περιοχή τιμωρούνται με εξώδικα πρόστιμα που αρχίζουν από τα €2.000 και αυξάνονται αναλόγως της έκτασης του αδικήματος, καθώς και του συνδυασμού τους με άλλα αδικήματα. Παράλληλα, το εξώδικο πρόστιμο για τη λαθροθηρία κατά τη διάρκεια της νύχτας τιμωρείται με εξώδικο πρόστιμο ύψους €25.000. Ως προς το ποσοστό των λαθροθήρων που πληρώνουν τα εξώδικα πρόστιμα, μας λέχθηκε από την Υπηρεσία Θήρας ότι αυτό κυμαίνεται περίπου στο 50%. Όσοι δεν πληρώνουν παραπέμπονται ενώπιον της δικαιοσύνης όπου το ύψος του εξώδικου προστίμου αυξάνεται, με τους λαθροθήρες να είναι αντιμέτωποι και με ποινή φυλάκισης μέχρι και τρία χρόνια. Πρόσθετα, το δικαστήριο δύναται να αφαιρεί τις άδειες κυνηγίου και αν το κρίνει σκόπιμο, να υποχρεώνει τους λαθροθήρες να παρακολουθούν τα μαθήματα κυνηγετικής επιμόρφωσης τα οποία διοργανώνει η Υπηρεσία Θήρας για απόκτηση πρώτης άδειας κυνηγίου.

Έκπτωση μέχρι 25%

Σύμφωνα πάντα με τον περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμο (άρθρο 82Α), πρόσωπο στο οποίο έχει επιβληθεί εξώδικο πρόστιμο και προτίθεται να το πληρώσει στο σύνολό του εντός 15 ημερών από την ημερομηνία έκδοσής του πληρώνει ποσό μειωμένο ως ακολούθως:

Κατά 25% σε περίπτωση που δεν έχει σε βάρος του βαθμό ποινής.

Κατά 15% σε περίπτωση που έχει σε βάρος του έναν βαθμό ποινής.

Κατά 5% σε περίπτωση που έχει σε βάρος του δύο βαθμούς ποινής.

Οι πιο πάνω διατάξεις του νόμου δεν εφαρμόζονται σε πρόσωπα που έχουν σε βάρος τους τρεις βαθμούς ποινής και άνω.

Πρόσθετα, η κείμενη νομοθεσία δίνει την ευχέρεια εξόφλησης των εξώδικων προστίμων άνω των €250 με μηνιαίες δόσεις.

Επιστρέφεται το θήραμα

Η κείμενη νομοθεσία προβλέπει την επιστροφή θηράματος με την πληρωμή του προστίμου. Συγκεκριμένα, το άρθρο 80(2γ) του νόμου προβλέπει τα εξής: Πρόσωπο που διέπραξε αδίκημα το οποίο έχει ρυθμιστεί εξώδικα, αφού προσκομίσει την απόδειξη πληρωμής του προστίμου στον αστυνομικό σταθμό που φυλάσσονται τα τεκμήρια της συγκεκριμένης υπόθεσης, μπορεί να παραλάβει μόνο τα τεκμήρια που νόμιμα δύναται να κατέχει και στην περίπτωση αδικήματος κατοχής θηραμάτων πέραν του ανώτατου ορίου που δύναται να κατέχει κάτοχος άδειας κυνηγίου, το πρόσωπο που καταγγέλθηκε και πλήρωσε το εξώδικο πρόστιμο μπορεί να παραλάβει μόνο τα θηράματα που νόμιμα μπορούσε να κατέχει. Τα τεκμήρια των οποίων η κατοχή απαγορεύεται, όπως συσκευές που εκπέμπουν κελαηδήματα άγριων πτηνών ή θηράματα τα οποία θηρεύθηκαν παράνομα ή προστατευόμενα είδη πτηνών ή θηράματα που ξεπερνούν το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο αριθμητικά, παραδίδονται στον προϊστάμενο, ο οποίος αναλαμβάνει την καταστροφή τους και εκδίδει σχετική βεβαίωση.

Οι απαγορευμένες περιοχές

Την ερχόμενη εβδομάδα η Υπηρεσία Θήρας αναμένεται να δημοσιοποιήσει τον χάρτη με τις απαγορευμένες περιοχές με ισχύ μέχρι τις 15 Αυγούστου του 2023, ενόψει και της έναρξης του κυνηγιού της φάσσας και του ορτυκιού στις 21 του μήνα. Ο χάρτης κυνηγίου διανέμεται δωρεάν και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, όπως και το σχετικό διάταγμα στο οποίο περιγράφονται τα όρια όλων των απαγορευμένων περιοχών κυνηγίου. Επιπλέον, οι κυνηγοί μπορούν να ενημερωθούν για τις απαγορευμένες περιοχές κυνηγίου και μέσω της εφαρμογής για έξυπνα κινητά τηλέφωνα Artemis Cy που λειτουργεί εδώ και δύο χρόνια η Υπηρεσία Θήρας.

Όπως μας λέχθηκε αρμοδίως, για την κήρυξη μιας περιοχής ως απαγορευμένης περιοχής κυνηγίου λαμβάνονται υπόψη τα πιο κάτω, αναλόγως του σκοπού που κηρύσσεται η απαγορευμένη περιοχή:

1 Στην περίπτωση κήρυξης μιας περιοχής κυνηγίου ως απαγορευμένης για σκοπούς διαχείρισης και προστασίας της άγριας ζωής, διαχείρισης του κυνηγίου και ελέγχου της κυνηγετικής πίεσης λαμβάνονται υπόψη:

Οι θέσεις των άμεσα εμπλεκομένων οργανωμένων συνόλων και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων.

Τα διάφορα επιστημονικά δεδομένα, όπως για παράδειγμα έρευνα κάρπωσης, ετήσιες καταμετρήσεις πληθυσμών, πληθυσμός των ειδών σε συγκεκριμένη περιοχή.

Η οικολογία των ειδών.

Οι ιδιαιτερότητες της κάθε περιόδου κυνηγίου και της κάθε περιοχής.

2 Στην περίπτωση κήρυξης μιας περιοχής κυνηγίου ως απαγορευμένης για μείωση των προβλημάτων που προκύπτουν από τη διεξαγωγή του κυνηγίου πλησίον οικιστικών περιοχών, μεμονωμένων κατοικιών, κτηνοτροφικών υποστατικών, γεωργικών καλλιεργειών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων, λαμβάνονται υπόψη:

Η επέκταση των οικιστικών ζωνών και διάφορες άλλες αναπτύξεις.

Τυχόν επιστολές ή απόψεις των τοπικών αρχών ή επιστολές από άλλες κρατικές υπηρεσίες.

Τα παράπονα μεμονωμένων ιδιοκτητών γης ή επιστολές παραπόνων που αποστέλλονται είτε στο Υπουργείο Εσωτερικών, είτε απευθείας στην Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας.

Περιπολίες και καταγγελίες

Κατά την περίοδο κυνηγίου ελέγχονται περιοχές όπου υπάρχουν αξιόπιστες πληροφορίες ότι διαπράττονται αδικήματα, ενώ παράλληλα γίνεται τεράστια προσπάθεια για ανταπόκριση της Υπηρεσίας Θήρας σε καταγγελίες ή παράπονα που αναφέρονται κατά τις ημέρες κυνηγίου. Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει συστηματική παραβίαση των απαγορευμένων περιοχών κυνηγίου γίνεται προσπάθεια ελέγχου αυτών των περιοχών μέσω στοχευμένων περιπολιών. Σημειώνεται ότι το αδίκημα του κυνηγίου σε απαγορευμένη περιοχή κυνηγίου τιμωρείται με εξώδικο πρόστιμο €2.000, ενώ το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ποινές φυλάκισης μέχρι τρία χρόνια ή χρηματική ποινή μέχρι €20.000 ή και τις δύο πιο πάνω ποινές.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
To Ιράν, ο θάνατος του προέδρου Ραϊσί και δύο κρίσιμα ανοιχτά ερωτήματα
ΚΟΣΜΟΣ

To Ιράν, ο θάνατος του προέδρου Ραϊσί και δύο κρίσιμα ανοιχτά ερωτήματα

To Ιράν, ο θάνατος του προέδρου Ραϊσί και δύο κρίσιμα ανοιχτά ερωτήματα

ΗΠΑ: Το Ιράν ζήτησε βοήθεια από την Ουάσινγκτον μετά τη συντριβή του προεδρικού ελικοπτέρου
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Το Ιράν ζήτησε βοήθεια από την Ουάσινγκτον μετά τη συντριβή του προεδρικού ελικοπτέρου

ΗΠΑ: Το Ιράν ζήτησε βοήθεια από την Ουάσινγκτον μετά τη συντριβή του προεδρικού ελικοπτέρου

Το τερματικό Βασιλικού κρέμεται από μία κλωστή – Κρίσιμα 24ωρα για την τύχη της μεγάλης επένδυσης
ΚΥΠΡΟΣ

Το τερματικό Βασιλικού κρέμεται από μία κλωστή – Κρίσιμα 24ωρα για την τύχη της μεγάλης επένδυσης

Το τερματικό Βασιλικού κρέμεται από μία κλωστή – Κρίσιμα 24ωρα για την τύχη της μεγάλης επένδυσης

Η Γαλλία υποστηρίζει την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου για τα εντάλματα σύλληψης
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία υποστηρίζει την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου για τα εντάλματα σύλληψης

Η Γαλλία υποστηρίζει την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου για τα εντάλματα σύλληψης

Ο 29χρονος Arun Kumar είναι το θύμα του νέου θανατηφόρου - Συνελήφθη 34χρονος οδηγός φορτηγού
ΚΥΠΡΟΣ

Ο 29χρονος Arun Kumar είναι το θύμα του νέου θανατηφόρου - Συνελήφθη 34χρονος οδηγός φορτηγού

Ο 29χρονος Arun Kumar είναι το θύμα του νέου θανατηφόρου - Συνελήφθη 34χρονος οδηγός φορτηγού