Οι «28» κατέληξαν σε συμπεράσματα για κλιματική ουδετερότητα της ΕΕ ως το 2050

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS Δημοσιεύθηκε 13.12.2019
Οι «28» κατέληξαν σε συμπεράσματα για κλιματική ουδετερότητα της ΕΕ ως το 2050
Σύμφωνα με το κείμενο, "ο στόχος για την ουδετερότητα του κλίματος πρέπει να επιτευχθεί κατά τρόπο που να διατηρεί την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, μεταξύ άλλων αναπτύσσοντας αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της διαρροής άνθρακα με τρόπο συμβατό με τον ΠΟΕ".

Οι ηγέτες της ΕΕ-28 κατέληξαν τελικά σε συμπεράσματα σχετικά με την αλλαγή του κλίματος και τον πολυετή προϋπολογισμό μετά από μακρές συζητήσεις στις Βρυξέλλες, οι οποίες έληξαν περίπου την τοπική ώρα 01:00. Οι 28 συμφωνούν τελικά στον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας της ΕΕ ως το 2050, η οποία θα επιτευχθεί με κινητοποίηση επενδύσεων ενός τρισ. Ευρώ.


Σύμφωνα με το εγκριθέν κείμενο, "υπό το πρίσμα των πλέον πρόσφατων διαθέσιμων επιστημονικών γνώσεων και της ανάγκης να ενισχυθεί η δράση για το κλίμα σε παγκόσμιο επίπεδο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επικροτεί το στόχο της επίτευξης μιας κλιματικά ουδέτερης ΕΕ έως το 2050, σύμφωνα με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού".

Ωστόσο, το κείμενο αναφέρει ότι "ένα κράτος μέλος, στο στάδιο αυτό, δεν μπορεί να δεσμευθεί να υλοποιήσει αυτόν τον στόχο στο βαθμό που αυτό αφορά και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επανέλθει σε αυτό τον Ιούνιο του 2020."

"Η μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα θα προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες, όπως το δυναμικό οικονομικής ανάπτυξης, νέων επιχειρηματικών μοντέλων και αγορών, νέων θέσεων εργασίας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Οι πολιτικές για την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία θα έχουν καθοριστικό ρόλο" συμφώνησαν οι ηγέτες.

Ωστόσο αναφέρουν ότι "η επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας θα απαιτήσει την αντιμετώπιση σοβαρών προκλήσεων · το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει την ανακοίνωση της Κομισιόν για την Πράσινη Πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζητεί από το Συμβούλιο να προωθήσει την εργασία σύμφωνα με την παράγραφο 1 και αναγνωρίζει την ανάγκη θέσπισης ενός πλαισίου που ωφελεί όλα τα κράτη μέλη και περιλαμβάνει κατάλληλα μέσα, κίνητρα, στήριξη και επενδύσεις για την εξασφάλιση οικονομικά αποδοτικής, δίκαιης και κοινωνικά ισορροπημένης και δίκαιης μετάβασης, λαμβανομένων υπόψη των διαφορετικών εθνικών συνθηκών όσον αφορά τα σημεία εκκίνησης".

"Η μετάβαση θα απαιτήσει σημαντικές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις · στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει και υποστηρίζει την ανακοίνωση της ΕΤΕπ ότι προτίθεται να στηρίξει επενδύσεις ύψους 1 τρισεκατομμυρίου ευρώ για την κλιματική δράση και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. 2021 έως 2030 ", καταγράφουν.

Ειδικότερα, το εγκριθέν κείμενο προβλέπει τα ακόλουθα: "υπογραμμίζει ότι το επόμενο ΠΔΠ θα συμβάλει σημαντικά στην ανάληψη δράσης για το κλίμα · το InvestEU διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη μόχλευση των ιδιωτικών επενδύσεων για τη μετάβαση · θα γίνει προσαρμοσμένη στήριξη για τις περιφέρειες και τους τομείς που πλήττονται περισσότερο από τη μετάβαση και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι οι προσεχείς προτάσεις της θα στοχεύσουν στη διευκόλυνση επενδύσεων ύψους 100 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσω του μηχανισμού μετάβασης · ​​η χρηματοδότηση των προσπαθειών μετασχηματισμού πρέπει να συνεχιστεί και μετά το 2030. "

Επιπλέον, η ΕΕ28 δήλωσε ότι "όλες οι σχετικές νομοθετικές και πολιτικές της ΕΕ πρέπει να είναι συνεπείς και να συμβάλλουν στην εκπλήρωση του στόχου για την ουδετερότητα του κλίματος, με παράλληλο σεβασμό των ίσων όρων ανταγωνισμού".

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Κομισιόν να εξετάσει εάν αυτό απαιτεί προσαρμογή των υφιστάμενων κανόνων, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις και τις δημόσιες συμβάσεις. Καλεί επίσης την Κομισιόν να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις σχετικά με τις περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα.

Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνωρίζει την ανάγκη "να διασφαλιστεί η ενεργειακή ασφάλεια και να σέβεται το δικαίωμα των Κρατών Μελών να αποφασίζουν για το ενεργειακό τους μείγμα και να επιλέγουν τις πλέον κατάλληλες τεχνολογίες".

"Ορισμένα κράτη μέλη έχουν δηλώσει ότι χρησιμοποιούν την πυρηνική ενέργεια ως μέρος του εθνικού ενεργειακού τους συνδυασμού", αναφέρει.

Σύμφωνα με το κείμενο, "ο στόχος για την ουδετερότητα του κλίματος πρέπει να επιτευχθεί κατά τρόπο που να διατηρεί την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, μεταξύ άλλων αναπτύσσοντας αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της διαρροής άνθρακα με τρόπο συμβατό με τον ΠΟΕ".

Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει την πρόθεση της Κομισιόν "να προτείνει μηχανισμό προσαρμογής. Οι εγκαταστάσεις σε τρίτες χώρες πρέπει να τηρούν τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα για το περιβάλλον και την ασφάλεια".

Όσον αφορά το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, τον επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ,  οι 28 συμφώνησαν ότι «μετά την παρουσίαση του πλαισίου διαπραγμάτευσης με στοιχεία της φινλανδικής Προεδρίας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζήτησε τα κύρια χαρακτηριστικά του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου". Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί τον Πρόεδρό του να προωθήσει τις διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας.

Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέτασε την ιδέα μιας διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης που θα αρχίσει το 2020 και θα λήξει το 2022. Ζητεί από την Κροατική προεδρία του Συμβουλίου "να εργαστεί για τον καθορισμό μιας θέσης του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο, το πεδίο εφαρμογής, τη σύνθεση και τη λειτουργία τέτοιου συνεδρίου".

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι "πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην εφαρμογή της Στρατηγικής Ατζέντας που συμφωνήθηκε τον Ιούνιο και στην επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων προς όφελος των πολιτών μας". Η διάσκεψη "θα πρέπει να συμβάλλει στην ανάπτυξη των πολιτικών μας μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τις σημερινές και τις μελλοντικές προκλήσεις".

Ακολούθως λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αφρικής, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο "καλεί την
Κομισιόν και τον Ύπατο Εκπρόσωπο για να του παράσχει την απαραίτητη βάση για μια στρατηγική
συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου σχετικά με τις σχέσεις με την Αφρική και την επόμενη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-ΑΕ". Η Ευρωπαϊκή Ένωση σημειώνει ότι βρίσκεται σε αλληλεγγύη με την Αλβανία υπό το πρίσμα του πρόσφατου σεισμού: "το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει την ανακοίνωση της Κομισιόν για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας
βοήθεια και να οργανώσει μια διάσκεψη των χορηγών".

Τέλος το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει "την πλήρη υποστήριξή του προς την παγκόσμια διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες και σημειώνει με ανησυχία την παράλυση του μηχανισμού επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ". Υποστηρίζει "τις προσπάθειες της Κομισιόν να θεσπίσει προσωρινούς διακανονισμούς με τρίτες χώρες επιδιώκοντας ενεργά μια μόνιμη λύση". Καλεί δε τους το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εξετάσουν, κατά προτεραιότητα, την πρόταση της Κομισιόν "να προσαρμόσει, σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ, την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την αποτελεσματική άσκηση των διεθνών εμπορικών συμφωνιών σε αυτή τη νέα κατάσταση".

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για απειλές Χεζμπολάχ: «Η Κύπρος δεν εμπλέκεται στις πολεμικές συρράξεις»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για απειλές Χεζμπολάχ: «Η Κύπρος δεν εμπλέκεται στις πολεμικές συρράξεις»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για απειλές Χεζμπολάχ: «Η Κύπρος δεν εμπλέκεται στις πολεμικές συρράξεις»

Σοβαρή διαφωνία ισραηλινού πρωθυπουργού και στρατού για τον στόχο εξάλειψης της Χαμάς
ΚΟΣΜΟΣ

Σοβαρή διαφωνία ισραηλινού πρωθυπουργού και στρατού για τον στόχο εξάλειψης της Χαμάς

Σοβαρή διαφωνία ισραηλινού πρωθυπουργού και στρατού για τον στόχο εξάλειψης της Χαμάς

Όλα στη φόρα για την υπόθεση Αββακούμ - Περισσότερο φως στα όσα γίνονταν στη μονή θα ρίξουν οι επόμενες ανακρίσεις
ΚΥΠΡΟΣ

Όλα στη φόρα για την υπόθεση Αββακούμ - Περισσότερο φως στα όσα γίνονταν στη μονή θα ρίξουν οι επόμενες ανακρίσεις

Όλα στη φόρα για την υπόθεση Αββακούμ - Περισσότερο φως στα όσα γίνονταν στη μονή θα ρίξουν οι επόμενες ανακρίσεις

Επιδότηση λίγων ευρώ για το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το τέλος Οκτωβρίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδότηση λίγων ευρώ για το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το τέλος Οκτωβρίου

Επιδότηση λίγων ευρώ για το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το τέλος Οκτωβρίου

Σκάνδαλο στην κυβέρνηση Σούνακ: Αξιωματικός της προστασίας του στοιχημάτισε την ημέρα των εκλογών
ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο στην κυβέρνηση Σούνακ: Αξιωματικός της προστασίας του στοιχημάτισε την ημέρα των εκλογών

Σκάνδαλο στην κυβέρνηση Σούνακ: Αξιωματικός της προστασίας του στοιχημάτισε την ημέρα των εκλογών