Τα έκτακτα μέτρα: Οι Κύπριοι προετοιμάζονται για το Β' Παγκόσμιο

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΚΥΠΡΟΣ

Η Έρευνα εστιάζει στο Αρχείο του Γ. Τ. Π. και στο Σώμα των εφημερίδων από τον Ιανουάριο του 1939 που ήταν εμφανής η αναστάτωση διεθνώς.

Η ενότητα ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ αρχίζει με τις επισημάνσεις του Τύπου στην αδιόρατη προετοιμασία των κατοίκων του νησιού. Η Έρευνα εστιάζει στο Αρχείο του Γ. Τ. Π.  και στο Σώμα των εφημερίδων από τον Ιανουάριο του 1939  που ήταν εμφανής η αναστάτωση διεθνώς, ως τον Νοέμβριο του 1940, όταν έχουμε πια το δημοσίευμα της επίθεσης της Ιταλίας στα ελληνικά σύνορα.

Η  αναφορά μας σε κάθε δημοσίευμα στηρίζεται στο σχετικό απεικόνισμα της σελίδας Αρχείου, τα οποία για λόγους οικονομίας  βρίσκονται στο τέλος της Ανακοίνωσης. 

Εφημερίδα ΧΡΟΝΟΣ   - 1 /1/ 1939. Διαβάζουμε: 

« …Οσον αφορά την Κύπρον το λήξαν έτος δεν εσημείωσε καμμίαν σημαντικήν μεταβολή εις την γνωστήν και κανονικήν της πορείαν. Υπήρξε απλώς μία αντιγραφή των προηγουμένων ετών, η δε Νήσος τόσον διοικητικώς όσον και οικονομικώς εκινήθη μέσα εις το ίδιον πλαίσιον το οποίον αι Αρχαί του τόπου καθώρισαν κατά τα τελευταία έτη. Μία σημαίνουσα καμπή της πορείας της δέον να θεωρηθεί μόνο η δια πρώτην φορά «λήψις αμυντικών μέτρων εις ενδεχόμενη πολεμική σύρραξιν»

Ως γεγονός – συνεχίζει το δημοσίευμα,

  - το φάσμα του κινδύνου εκ μιας Ευρωπαικής πολεμικής ανωμαλίας δεν ηπείλησε άλλοτε την ήρεμον και απομεμακρυσμένην Νήσον μας και δια τούτο η οργάνωσις της αεραμύνης και τα έκτακτα μέτρα άτοινα ελήφθησαν και λαμβάνονται εισέτι, έστω και αν αποτελούν μέτρα απλής προφυλάξεως, εν τούτοις εγέννησαν εις τας ψυχάς των Κυπρίων εν είδος φόβου και προ παντός το αίσθημα ότι έστω και μακράν της μαινομένης Ευρώπης δεν δύναται να είναι κανείς ασφαλής και εις την μάλλον απόμερον γωνίαν. Εις την γεωργική ζωήν του τόπου είς εξαιρετικός σταθμός δέον να θεωρηθεί η κατάρτισις του νομοσχεδίου περί ανακουφίσεως του αγροτικού κόσμου, το οποίον, ως ελπίζεται θα λάβη την μορφήν του νόμου κατά το αρξάμενον έτος. Το εν λογω νομοσχέδιον, ως ητο φυσικόν, δεν προυκάλεσε μόνον τας συζητήσεις εις τον Τύπον αλλά έφερε και μίαν έστω και προσωρινήν ανωμαλίαν εις τας συναλλαγάς μεταξύ του αστικού και γεωργικού κόσμου. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι δεν δύναται κανείς από σήμερον να προμαντεύση ποίαν γενική επίδρασιν θα έχη ο εν λογω νόμος επι της οικονομικής ζωής του τόπου. Το μέλλον θα δείξη εάν και κατά πόσον ο γεωργικός κόσμος θα ευρεθή εις καλυτέραν θέσιν κατά τα προσεχή έτη με την σημαντικήν αυτήν μεταβολην, ήτις επηνέχθη εις τας σχέσεις του μετά του αστικού κόσμου και αν η μεταβολή αύτη θα αποβή υπέρ των γενικών συμφερόντων του τόπου. Εν πάση περιπτώσει το έτος 1939 ευρίσκει την σπουδαιοτέραν τάξιν της Νήσου, τον αγροτικόν κόσμον, ενώπιον ενός σοβαρού ερωτήματος. Θα βελτιωθή η θέσις του με το αγροτικόν νομοσχέδιο ή όχι Το μέλλον θα δώση την απάντησιν ...»

Το δημοσίευμα αυτό είναι ξεχωριστής σημασίας για την Έρευνά μας διότι μας παρουσιάζει πως την αρχή του νέου χρόνου η βρετανική Αρχή ορίζει τον Χάρτη των προτεραιοτήτων σε θέματα προετοιμασίας του νησιού.

Παρατηρούμε πως αναφέρει οτι κάτι ξεχωριστό τεκταίνεται, που μας αφορά. Παρά το ότι διοικητικώς και οικονομικώς μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε κινηθεί σε ήρεμα νερά από πλευράς μέριμνας των Αρχών η Κύπρος, εν τούτοις η «μαινομένη Ευρώπη», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το δημοσίευμα, ορίζει άλλες ανάγκες, αφού και η απόμερος γωνία που βρίσκεται η νήσος Κύπρος δεν φαίνεται να είναι ασφαλής.

Οι βρετανοί επιλέγουν να θεσπιστεί Νομοσχέδιο που να στηρίζει μέτρα ανακούφισης στον Αγροτικό τομέα. Αυτό το καταγράφει η εφημερίδα που παρατηρεί πως πρέπει να υποστηριχτεί νομοθετικά το πλαίσιο της οικονομικής ζωής του τόπου. Γίνεται έκδηλη η ανησυχία και γι αυτό το δημοσίευμα θεωρείται προπομπός σε θέματα μέριμνας που θα κλιμακωθούν όπως θα παρατηρήσουμε στη συνέχεια.

Στο φάσμα ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ εν ώρα πολέμου, δεν μπορεί να περιοριστεί η Έρευνα μόνον σε ό,τι σχετικό γράφεται στον Τύπο και αφορά τα περιορισμένα όρια του νησιού. Εφόσον είναι μέρος αδιάσπαστο μιας Κοινοπολιτείας αλλά και συμμέτοχος όλων των βιωμάτων του πολιτισμένου κόσμου δέχεται δια του Τύπου το προανάκρουσμα των συμβάντων και προετοιμάζεται.

 Η Κύπρος όπως θα δούμε από τους χαρακτηριστικούς τίτλους  «είχε τεντωμένες κεραίες» σε ό,τι σχετικό έπαιζαν οι σάλπιγγες του πολέμου. Ο Τύπος επαγρυπνούσε. Μόνον τίτλους σχετικών δημοσιευμάτων θα παραθέσουμε για να δοθεί  έκταση στα δημοσιεύματα που αφορούσαν την προετοιμασία των Κυπρίων (νόμοι, διατάγματα, αεράμυνα, επιστράτευση).

 Η αναμετάδοση ειδήσεων από ξένα Μέσα Ενημέρωσης είναι εναρμονισμένη με την κλιμάκωση. Ένα είδος πολεμικών ανακοινωθέντων. Και αυτό συνέβαλε στο κλίμα των ημερών, αφού έπαυε τον εφησυχασμό και οφείλονται εύσημα για τούτο στον Ε/Κ Τύπο της εποχής.

Στην ενότητα ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ περιλαμβάνονται ειδήσεις που προετοιμάζουν ψυχολογικά τον κόσμο για όσα φαίνονται στον ορίζοντα  με βάση τα ξένα δημοσιεύματα.

Επίσης το θέμα της κατασκευής καταφυγίων από τη Βρετανική Διοίκηση και από ιδιώτες και το θέμα της επιστράτευσης.

ΕΣΠΕΡΙΝΗ 1 /1/1939

«ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ΤΟΥ ΑΠΕΙΛΗΘΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΥ».

ΚΥΠΡΙΑΚ ΦΥΛΑΞ  18/1/39 

«ΑΛΛΕΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΚΡΗΞΕΙΣ Εις ΛΟΝΔΙΝΟΝ ΚΑΙ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ- Η ΣΚΟΤΛΑΝΤ ΓΙΑΡΔ ΕΠΙ ΠΟΔΟΣ»

 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 18 /1/39

«Η ΓΑΛΛΙΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ»

«…Δια διατάγματος δημοσιευθέντος σήμερον ο στρατεύσιμοι γεννηθέντες Νοέμβριο του 1918 θα κληθούν υπο τας σημαίας τον προσεχή Απρίλιον αντί τον Οκτώβριον.»

Μπαίνουμε, όπως παρατηρούμε σιγά-σιγά στα κυρίως θέματα προετοιμασίας. Καλούνται στρατεύσιμοι και ανακοινώνεται ως είδηση δίπλα στα έκτακτα μέτρα που λαμβάνονται στη Γαλλία. Και η θέση του κάθε δημοσιεύματος έχει σημασία και ο τόνος που δίνεται στον τίτλο και το απλό θαυμαστικό ή αποσιωπητικό, στη διατύπωση…

ΕΣΠΕΡΙΝΗ 7 /2/39

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ, 1939

«ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΕΓΕΙΡΟΝΤΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ»

 Κάιρο - του ανταποκριτού μας …

ΕΣΠΕΡΙΝΗ 4 /4/39

«ΕΚΤΑΚΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΙΣ ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ»

  Ανταπόκριση του Ρωυτερ:

 « Ανεγείρονται οδοφράγματα εις την κυρίαν οδόν βορείως του μετώπου του Γιβραλτάρ  «ως προληπτικόν μέτρον» κατόπιν της παρατηρηθείσης κατά τας παρελθούσας ημέρας μεγάλης στρατιωτικής δραστηριότητος εις την Αλγεσίραν.»

ΕΣΠΕΡΙΝΗ 15/4/39/

ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ Η ΑΙΓΥΠΤΟΣ - ΦΗΜΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΟ ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ

Εν Λονδίνω: Ρωυτερ

«  Αναφορικώς προς τας ειδήσεις κατά τας οποίας απειλείται η Αίγυπτος και το Γιβραλτάρ η εφημερίς ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ πληροφορείται ότι το προσωπικόν των Γραφείων … Ως είναι πρόδηλον η είδησις αύτη εγνώσθη με παρουσίαν του γερμανικού στόλου εις Μεσόγειον προφασιθέντως των ηγετών του Γ’ Ράιχ ότι αποστέλλουν αύτας προς εκτέλεσιν εαρινών γυμνασίων ως επροφασίσθησαν τον περελθόντα Αύγουστον όταν εξετέλουν δήθεν στρατιωτικά γυμνάσια ενώ εσχεδίαζον κατάληψιν της Τσεχοσχλοβακίας. Αποκλειστικός σκοπός των Γερμανικών πολεμικών εις την Μεσόγειον είναι η ενίσχυσις του Ιταλικού στόλου.»

Οι ειδήσεις γράφονται ακολουθώντας το κρεσέντο της παγκόσμιας αναταραχής.

 Ο Τύπος «φωτογραφίζει» με  χαρακτηριστικούς τίτλους :

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 15 /4/39

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΡΙΣΙΣ ΕΝΤΕΙΝΕΤΑΙ - Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΙ ΠΟΔΟΣ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΦΥΛΑΞ 16/4/39 –

 Η ΙΤΑΛΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ ΣΤΡΑΤΟΝ

  ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ, Ρόιτερ: Τα αμυντικά φράγματα τα οποία κατασκευάστηκαν εις τας εισόδους της Ναυτικής βάσεως και του λιμένος είναι τώρα καθ ολοκληρίαν έτοιμα.

ΛΟΝΔΙΝΟΝ, Ρόιτερ: Αι αγγελλόμεναι στρατιωτικαί κινήσεις εγγύς του Γιβραλτάρ  παρακολουθούνται αγρύπνως.

 ΑΘΗΝΑ, Ρόιτερ: Αγγέλλεται ότι οι Ιταλοί συγκεντρώνουν στρατεύματα και πολεμικόν υλικόν εις τα Δωδεκάνησα και ιδίως εις την Ρόδον και Λέρον.  Η Κυβέρνησις λαμβάνει όλα τα προφυλακτικά μέτρα.

ΛΟΝΔΙΝΟΝ Ρόιτερ: Το πρακτορείον πληροφορείται εκ λίαν αξιοπίστου πηγής ότι ο Ρουζβελτ απηύθυνε προσωπικόν διάγγελμα προς τον Χίτλερ και Μουσολίνι παρακαλών αυτούς όπως απέχουν εξ οιασδήποτε εισβολής κατά εδάφους ανεξαρτήτων Κρατών. Ο Ρούζβελτ ονόμασεν όλα τα κράτη της Ευρώπης και Εγγύς Ανατολής, τα μη ανήκοντα εις τον Άξονα, δια τα οποία θα ανελαμβάνετο υποχρέωσις περι μη επιθέσεως εναντίον των. Εισηγήθη όπως κατ αρχάς η υποχρέωσις αναληφθεί δια 10 ή 25 έτη. Εάν δεν αναληφθούν αι υποχρεώσεις αύται αι Ηνωμέναι Πολιτεία θα συγκαλέσουν παγκόσμιον διάσκεψιν αφοπλισμού.   ( !!!).

 

Παρατηρούμε πως όσες  Κυπριακές εφημερίδες κυκλοφορούσαν εκείνη την εποχή δεν παρέλειπαν να προβάλουν σχετικά με τα ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ δημοσιεύματα ως αναμετάδοση . Από την άποψη αυτή ο Ε/Κυπριακός  κρίνεται και ενημερωμένος και συντονισμένος στο κλίμα των ημερών.

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΦΥΛΑΞ  16 /4/39

ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ ΙΤΑΛΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΕΙΣ ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ ΑΙΓΥΠΤΟΝ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΝ - ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΝ ΤΗΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΗ 17/4/39

ΤΑ ΠΤΕΡΑ ΤΟΥ ΟΛΕΘΡΟΥ ΚΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ΕΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ

ΕΣΠΕΡΙΝΗ 22/4/39

ΓΑΛΛΙΚΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΠΕΠΛΕΥΣΑΝ ΕΚ ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ ΠΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 23 /4/39

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ  27/4/ 1939

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 3/6/39.

 ΤΟ ΑΘΗΝΑΙΚΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ ΟΤΙ Η ΕΛΛΑΣ ΕΛΑΒΕΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑΝ

«Ειδήσεις δημοσιευθείσαι εις τινα ξένην εφημερίδα περι δήθεν εκτάκτων στρατιωτικών μέτρων της Ελλάδος παρά τα Ελληναλβανικά συνορα είναι τελείως αβάσιμοι το μόνον αληθές μέρος της δημοσιεύσεως ταύτης είναι το ότι ουδείς κίνδυνος περιπλοκής μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας υπάρχει προς αντιμετώπισιν διότι είναι πασίγνωστον ότι η Ιταλία παρέσχεν εις την Ελλάδα πλήρη διαβεβαίωσιν περι σεβασμού της ανεξαρτησίας και της ακεραιοτητός της. Η είδησις εδημοσιεύθη επι τη βάσει των πληροφοριών Λονδινείων εφημερίδων.»

ΕΣΠΕΡΙΝΗ 9/6/39

ΣΟΒΑΡΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΝ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΦΥΛΑΞ 25/6/39 ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 17/7/ 39

 ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝ ΠΟΛΩΝΙΑ ΜΕΓΑΛΑΙ ΟΧΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΟΛΩΝΙΚΟΝ ΔΙΑΔΡΟΜΟΝ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 19/7/39

«…ο στρατηγός Φράνκο διεκήρυξεν άλλοτε ότι φιλοδοξεί να ανασυστήσει την παλαιών ισπανική αυτοκρατορίαν αλλά μια τοιαύτη φιλοδοξία θα έφερεν εις σύγκρουσιν προς τας Ηνωμένας Πολιτείας της Αμερικής, δια τούτο δύναται να λεχθεί μετά βεβαιότητος ότι η Ισπανία θα στρέψη όλην την προσοχή της εις την Αφρικήν. Οσον αφορά το πολεμικόν ναυτικόν ο στρατηγός Φράνκο εδήλωσεν ότι θα καταβάλη κάθε προσπάθεια να ανασυγκροτήση τον ισπανικόν στόλον τα ναυπηγεία του Φερρόλ θα είναι εις θέσεις πού συντόμως να κατασκευάσουν ελαφρά σκάφη και υποβρύχια, τα οποία έχοντας βάσεις εις τας ακτάς και τας οποικίας της Ισπανίας θα δύνανται να παίξουν σπουδαιότατον ρόλον.»

Προκαλούν ελαφρό μειδίαμα παρόμοιες αναφορές του Τύπου όταν διαβάζονται σήμερα αλλά είναι χρήσιμες ειδήσεις αφού δημοσιεύουν  «καθ υπόδειξιν των περιστάσεων»… Από την Πάφο αναμεταδίδεται ότι,

«Εκτακτα προληπτικά μέτρα λαμβάνονται ένεκα της εντάσεως της διεθνούς κρίσεως. Η Τουρκία αναμένει την παράδοσιν μεγάλης παραγγελίας Βρετανικών αεροπλάνων και ο Άγγλος Στρατιωτικός Ακόλουθος ηρώτησε το Τουρκικόν Επιτελείον ποίος τύπος του χρειάζεται.

Κων/πολις: Δημοσιογραφικός πόλεμος διεξάγεται τελευταίως μεταξύ του Τουρκικού και του Τύπου του ‘Αξονος.

 Βουκουρέστι: Η Γερμανική μειονότης εις πλήρη δράσιν /

 ΠΑΦΟΣ 10/8/39   ΕΞΩΤΕΡΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ.

 Η Κύπρος έχει πρόσβαση στις ειδήσεις των ξέων πρακτορείων και παρακολουθεί όπως φαίνεται όλο το υπο διαμόρφωση σκηνικό. Αυτό έχει αντίκτυπο και στους αναγνώστες των εφημερίδων και στον κοινωνικό περίγυρο ιδίως στον αγροτικό πληθυσμό για την μεγάλη υπόθεση της προετοιμασίας. Η ειδησεογραφία διαμορφώνει το ΈΚΤΑΚΤΟ ΚΛΙΜΑ με μόνη την αναμετάδοση της είδησης.

ΕΣΠΕΡΙΝΗ 23/8/39

 Ο ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΝΑΜΕΝΕΙ ΕΠΙ ΠΟΔΟΣ ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΓΜΑ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΣ - Ολόκληρος η Ευρώπη εν πυρετώδει διαταραχή ζει τας αγωνιωδεστέρας στιγμάς της Ιστορίας της. - Εκτακτα στρατιωτικα μέτρα: Αναμένεται σήμερον ή αύριον η εκδηλωσις του μοιραίου. Ο τίτλος του δημοσιεύματος, διαφωτιστικός και παραστατικός «προσθέτει» στην υπάρχουσα πληροφόρηση. Χρονικά είμαστε λίγο πριν την γερμανική  επίθεση στην Πολωνία. Διαβάζουμε:

« Η Γερμανία σήμερον είναι πολύ περισσότερον αισιόδοξος περι των πιθανοτήτων ειρήνης αλλά η αισιοδοξία αύτη φαίνεται ότι βασίζεται καθ ολοκληρίαν επι της δοξασίας ότι η Μ. Βρεττανία θα αποσύρη την εγγύησίν της από την Πολωνίαν. Οι  πληροφορημένοι κύκλοι προβλέπουν ότι η σύναψις και η υπογραφή του Συμφώνου μη Επιδρομής μεταξύ της Γερμανίας και των Σοβιέτ είναι ζήτημα μόνον ωρών μετά την άφιξιν εις Μόσχαν του υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας Φον Ρίμπεντροπ..»

Στο ίδιο δημοσίευμα   βρίσκεται απέναντι  η πλήρης αγγλική θέση.

«Ροιτερ : Η Κυβέρνησις φρονεί ότι ουδέν εις τας μεταξύ Γερμανίας Πολωνίας διαφοράς θα εδικαιολόγη την χρησιμοποίησιν της βίας συνεπαγομένης Ευρωπαικόν πόλεμον. Δεν υπάρχουν ζητήματα εν Ευρωπη μη επιδεχόμενα ειρηνικήν λύσιν, εάν αποκαθίστατο η εμπιστοσύνη. Η Αγγλική κυβέρνησις είναι, ως πάντοτε, διατεθειμένη να βοηθήση εις την δημιουργίαν τοιούτων συνθηκών…»

Επίσης στο ίδιο δημοσίευμα δίνεται και η άλλη συμπληρωματική εκτίμηση της Μ. Βρετανίας στην δοσμένη  στιγμή:

 «Δια του Κυβερνητικού Ασυρμάτου Αγγελμα, ληφθέν εν Λονδίνω αποδίδει εις τους αυθεντικούς Σοβιετικούς κύκλους την άποψιν ότι το Σοβιετο-γερμανικό Σύμφωνον μη επιδρομής, θα είναι σοβαρόν βήμα να εξασφαλίση την ειρήνη εν Ευρώπη. Το τοιούτον Σύμφωνον κατ ουδένα τρόπον είναι ασυμβίβαστον προς την Αμυντικήν Συμμαχίαν μεταξύ της Σοβιετικής Ενώσεως - Αγγλίας και Γαλλίας. »

Στην ίδια πάντα αναφορά του Τύπου :

ΠΥΡΕΤΩΔΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ

«  Το Κοινοβούλιον θα συνεδρίαση αύριον οπότε αμφότεραι αι βουλαί θα επιψηφίσουν εις όλα αυτού τα στάδια το Νομοσχέδιον Επειγούσης Ανάγκης…  η πρόσκλησις μερικών ανδρών του Ναυτικού του Στρατού και της Αεροπορίας κατά αεροπορικών επιδρομών και της Αμύνης του αστικού πληθυσμού.»

Ο Κυπριακός Τύπος αναπαριστά το κλίμα των ημερών αναμεταδίδοντας συστρατευόμενος στην πρώτη γραμμή του πυρός γιατί η ενημέρωση συνδράμει στην επιφυλακή και διαμορφώνει το ανάλογο ψυχολογικό κλίμα.

Η ΜΑΛΤΑ ΣΕ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ «Ολαι αι δυνάμεις της νήσου είναι προπαρασκευασμέναι δια κάθε περίπτωσιν επειγούσης ανάγκης.»     

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 24/8/39

 Η ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ ΕΠΕΔΩΚΕ ΔΙΑΚΟΙΝΩΣΙΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΧΙΤΛΕΡ – Εκτακτα μέτρα εν Ελλάδι /

24/8/ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΦΥΛΑΞ

 Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΣΥΝΕΚΑΛΕΣΕ ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΟ ΑΝΑΚΤΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ – Το ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΝ Κοινοβούλιον συνέρχεται δια να ψηφήση Νόμον παράσχοντα εις την Κυβέρνησιν εκτάκτους εξουσίας:

ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΓΓΛΟΝ ΠΡΕΣΒΥΝ.

Επόμενο άρθρο:


Επιστροφή
στην αρχή