Πως οδηγήθηκε η Κύπρος στα γεγονότα του 1974 (Του Κ. Τζιαμπάζη)

ΑΠΟΨΗ /ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ
Τα γεγονότα του 1974 δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Σημαντικά γεγονότα και αποφάσεις διαδραμάτισαν ρόλο για να φθάσει η Κύπρος σ’αυτή την κατάσταση.

Τα γεγονότα του 1974 δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Σημαντικά γεγονότα και πολιτικές αποφάσεις διαδραμάτισαν αποφασιστικό ρόλο για να φθάσει η Κύπρος σ’ αυτή την κατάσταση. Οι ηγεσίες των δυο κοινοτήτων δεν πίστεψαν ποτέ στο κράτος που δημιουργήθηκε με τις συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου. Από την πρώτη μέρα της εγκαθίδρυσης του, το υπέσκαπταν συστηματικά με δηλώσεις και πολιτικές που όξυναν τις αντιθέσεις ανάμεσα στις δυο κοινότητες. Η Τουρκία, η Ελλάδα και η Μ. Βρετανία ήθελαν πάρα πολύ την εδραίωση του ανεξάρτητου κυπριακού κράτους. Η Κυβέρνηση Καραμανλή επέμενε στην εφαρμογή των συμφωνηθέντων και ο Πρόεδρος της Τουρκίας στρατηγός Γκιουρσέλ, υπέδειξε στο Μακάριο κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στην Άγκυρα το αναγκαίο της συνέχισης της ανεξαρτησίας της Κύπρου. Ο πρέσβης της Τουρκίας στη Κύπρο κ. Ντιρβάνα πήγαινε στα μεικτά χωριά και καλούσε τους κατοίκους τους να ζουν ειρηνικά χωρίς εντάσεις και αντιπαραθέσεις. Δυστυχώς η ηγεσία των Ελληνοκυπρίων συνέχιζε να μιλά για ένωση, δίνοντας την ευκαιρία στην ηγεσία των Τουρκοκυπρίων να μιλά για διχοτόμηση.

Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε. Οι νέες γενιές των ελληνοκυπρίων αλλά και των τουρκοκυπρίων δεν γνωρίζουν τις ρίζες του προβλήματος. Οι ιστορικές αφηγήσεις των ηγετικών δυνάμεων διαφέρουν πολύ από τα πραγματικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν εκείνη την εποχή. Και η μια και η άλλη ηγεσία δακτυλοδείχνει τον «άλλο» ως υπεύθυνο για την τραγωδία που ζουν οι κάτοικοι του νησιού μας μέχρι σήμερα. 

Πιο κάτω δίνω αποσπάσματα από διάφορα έγγραφα και δηλώσεις του Μακαρίου και του ΑΚΕΛ που ήταν το μοναδικό πολιτικό κόμμα που υπήρχε τότε στην Ελληνοκυπριακή κοινότητα. Θεώρησα αναγκαίο να δώσω αυτά τα αποσπάσματα που πιθανόν να είναι άγνωστα στην μάζα των Τουρκοκυπρίων. Θα τους βοηθήσει να σχηματίσουν πιο αντικειμενική εικόνα των γεγονότων, αφού βεβαίως λάβουν υπόψη τις δηλώσεις και της δικής τους ηγεσίας.

 Επιστολή Μακαρίου προς τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Γιώργο Παπανδρέου ημερ. 21/2/1965.
"Θα επεθύμουν, εν προκειμένω, να προσθέσω ότι, και εάν ακόμη ο Κυπριακός Ελληνισμός αντιμετώπιζε την απίθανον περίπτωσιν να αγωνισθή άνευ της συμπαραστάσεως της Ελλάδος, σκοπός του αγώνος του θα ήτο η Ένωσις και ουχί η αδέσμευτος   ανεξαρτησία».

ΔΗΛΩΣΗ Μακαρίου στην εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ημ. 12/1/1966:

"Ελέχθη ακόμη ότι το περιεχόμενον του κατατεθέντος σχεδίου ψηφίσματος έπρεπε να ομιλή σαφώς περί αυτοδιαθέσεως-ενώσεως και ότι, εν άλλοις λόγοις, με "ανοικτά βιβλία" έπρεπε να μεταβώμεν εις τα Ηνωμένα Έθνη. Δεν παρουσιάσθημεν ενώπιον των Ηνωμένων Εθνών υπό απατηλόν προσωπείον. Αλλά το περιεχόμενον των "βιβλίων" μας, δια να είναι κατανοητόν έπρεπε να διατυπωθή εις γλώσσαν κατανοητήν, εις την γλώσσαν και την ορολογίαν των Ηνωμένων Εθνών. Και ο μεν όρος "αυτοδιάθεσις" εφαρμόζεται δια μη αυτοκυβερνούμενα εδάφη, η δε λέξις "ένωσις" είναι άγνωστος εις την ορολογίαν του Διεθνούς Οργανισμού, αλλά και θέμα μη εμπίπτον εντός της αρμοδιότητος του".

ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 12/1/1968 για στροφή προς το εφικτό (ανεξαρτησία)


"Η αποτυχία του ελληνοτουρκικού διαλόγου και η απόφαση περί αποχωρήσεως των από τριετίας και πλέον ευρισκομένων εν Κύπρω Ελληνικών στρατευμάτων, εδημιούργησαν καταστάσεις α΄λιτινες υπαγορεύουν ρεαλιστικήν αντιμετώπισιν του Κυπριακού... Εφόσον το Κυπριακόν εισήλθεν προσφάτως εις την πλέον κρίσιμον φάσιν του και απαιτούνται σοβαραί πρωτοβουλίαι και αποφάσεις δια να εξέλθη από το σημερινόν αδιέξοδον, επιζητουμένης κατ' ανάγκην λύσεως εντός των πλαισίων του εφικτού, τα οποία δεν συμπίπτουν πάντοτε με τα πλαίσια του ευκταίου, δεν δύναμαι να συνεχίσω τας υπηρεσίας μου από της θέσεως του προέδρου άνευ της ανανεώσεως της λαϊκής εντολής..."ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ 1968 (εγκρίθηκε από την παγκύπρια συνδιάσκεψη στις 28/1/1968 (δυο βδομάδες μετά τη δήλωση Μακαρία για στροφή προς την ανεξαρτησία)

ΑΡΘΡΟ 1 (απόσπασμα)
"Στο σημερινό στάδιο του αγώνα, που είναι εθνικο-απελευθερωτικό, αντιΐμπεριαλιστικό, το ΑΚΕΛ αγωνίζεται για την απαλλαγή της Κύπρου από κάθε δέσμευση και ιμπεριαλιστική εξάρτηση, για την αποχώρηση όλων των ξένων στρατευμάτων και την πλήρη αποστρατικοποίηση της νήσου και για τη δημιουργία όλων των αναγκαίων όρων που θα επιτρέψουν στον Κυπριακό λαό να πραγματοποιήσει την εθνική του αποκατάσταση με την ελεύθερη άσκηση του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης.."

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ 1982 (ΕΓΚΡΊΘΗΚΕ ΣΤΟ 15 ΣΥΝΕΔΡΙΟ 13-16/51982, 8 χρόνια μετά τη στροφή προς την ανεξαρτησία και έγκριση της πολιτικής για ομοσπονδία. Μέχρι τότε ίσχυε το καταστατικό του 1968. Δυο συγκρουόμενες θέσεις).


"Στο σημερινό στάδιο αγώνα που είναι απελευθερωτικό , αντιΐμπεριαλιστικό, αντικατοχικό, το ΑΚΕΛ αγωνίζεται για για μια Κύπρο ανεξάρτητη, εδαφικά ακέραιη, ομόσπονδη, αδεύσμετη κι αποστρατικοποιημένη απαλλαγμένη από ξένοιυς στρατούς καιο ξένες βάσεις, όπου όλοι οι κάτοικοι της, Έλληνες, Τούρκοι, Αρμένηδες, Μαρωνίτες, και Λατίνοι θα ζουν αδελφωμένοι και θα οικοδομούν το ευτυχισμένο μέλλον της κοινής τους ποατρίδας..."

ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 12/1/1968 για στροφή προς το εφικτό (ανεξαρτησία)

"Η αποτυχία του ελληνοτουρκικού διαλόγου και η απόφαση περί αποχωρήσεως των από τριετίας και πλέον ευρισκομένων εν Κύπρω Ελληνικών στρατευμάτων, εδημιούργησαν καταστάσεις α΄λιτινες υπαγορεύουν ρεαλιστικήν αντιμετώπισιν του Κυπριακού... Εφόσον το Κυπριακόν εισήλθεν προσφάτως εις την πλέον κρίσιμον φάσιν του και απαιτούνται σοβαραί πρωτοβουλίαι και αποφάσεις δια να εξέλθη από το σημερινόν αδιέξοδον, επιζητουμένης κατ' ανάγκην λύσεως εντός των πλαισίων του εφικτού, τα οποία δεν συμπίπτουν πάντοτε με τα πλαίσια του ευκταίου, δεν δύναμαι να συνεχίσω τας υπηρεσίας μου από της θέσεως του προέδρου άνευ της ανανεώσεως της λαϊκής εντολής..."ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 12/1/1968 για στροφή προς το εφικτό (ανεξαρτησία)
"Η αποτυχία του ελληνοτουρκικού διαλόγου και η απόφαση περί αποχωρήσεως των από τριετίας και πλέον ευρισκομένων εν Κύπρω Ελληνικών στρατευμάτων, εδημιούργησαν καταστάσεις α΄λιτινες υπαγορεύουν ρεαλιστικήν αντιμετώπισιν του Κυπριακού... Εφόσον το Κυπριακόν εισήλθεν προσφάτως εις την πλέον κρίσιμον φάσιν του και απαιτούνται σοβαραί πρωτοβουλίαι και αποφάσεις δια να εξέλθη από το σημερινόν αδιέξοδον, επιζητουμένης κατ' ανάγκην λύσεως εντός των πλαισίων του εφικτού, τα οποία δεν συμπίπτουν πάντοτε με τα πλαίσια του ευκταίου, δεν δύναμαι να συνεχίσω τας υπηρεσίας μου από της θέσεως του προέδρου άνευ της ανανεώσεως της λαϊκής εντολής..."του".

Εγκρίθηκε από το 10ο συνέδριο που έγινε στη λευκωσία στις 8,9,10 και 11 Μαρτίου το 1962. 


"Κάτω από το νέο καθεστώς που δημιούργησε για την Κύπρο η συμφωνία Ζυρίχης-Λονδίνου, το στάδιο αγώνα του κυπριακού λαού παραμένει εθνικο-απελευθερωτικό, αντιϊμπεριαλιστικό. Σ' αυτό το στάδιο το ΑΚΕΛ καθορίζει σαν πρώτο και άμεσο σκοπό του την ολοκλήρωση της ανεξαρτησίας της Κύπρου , την αποστρατικοποίηση της και την εκδημοκρατικοποίηση των πολιτικών θεσμών. Σ' αυτό τον αγώνα κύριος εχθρός παραμένει ο ιμπεριαλισμός και τα όργανά του".
(Εγκρίθηκε από το 10ο συνέδριο που έγινε στη Λευκωσία στις 8-11 Μαρτίου 1962. (Ήμουν σύνεδρος σε ηλικία 16 χρονών).

ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 12/1/1968 για στροφή προς το εφικτό (ανεξαρτησία)


"Η αποτυχία του ελληνοτουρκικού διαλόγου και η απόφαση περί αποχωρήσεως των από τριετίας και πλέον ευρισκομένων εν Κύπρω Ελληνικών στρατευμάτων, εδημιούργησαν καταστάσεις αίτινες υπαγορεύουν ρεαλιστικήν αντιμετώπισιν του Κυπριακού... Εφόσον το Κυπριακόν εισήλθεν προσφάτως εις την πλέον κρίσιμον φάσιν του και απαιτούνται σοβαραί πρωτοβουλίαι και αποφάσεις δια να εξέλθη από το σημερινόν αδιέξοδον, επιζητουμένης κατ' ανάγκην λύσεως εντός των πλαισίων του εφικτού, τα οποία δεν συμπίπτουν πάντοτε με τα πλαίσια του ευκταίου, δεν δύναμαι να συνεχίσω τας υπηρεσίας μου από της θέσεως του προέδρου άνευ της ανανεώσεως της λαϊκής εντολής...".

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ 1968 (εγκρίθηκε από την παγκύπρια συνδιάσκεψη στις 28/1/1968 (δυο βδομάδες μετά τη δήλωση Μακαρίου για στροφή προς την ανεξαρτησία)
ΑΡΘΡΟ 1 (απόσπασμα)


"Στο σημερινό στάδιο του αγώνα, που είναι εθνικο-απελευθερωτικό, αντι-ιμπεριαλιστικό, το ΑΚΕΛ αγωνίζεται για την απαλλαγή της Κύπρου από κάθε δέσμευση και ιμπεριαλιστική εξάρτηση, για την αποχώρηση όλων των ξένων στρατευμάτων και την πλήρη αποστρατικοποίηση της νήσου και για τη δημιουργία όλων των αναγκαίων όρων που θα επιτρέψουν στον Κυπριακό λαό να πραγματοποιήσει την εθνική του αποκατάσταση με την ελεύθερη άσκηση του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης.." (Κατοχυρώθηκε η αυτοδιάθεση –ένωση καταστατικά).

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ 1982 (ΕΓΚΡΊΘΗΚΕ ΣΤΟ 15 ΣΥΝΕΔΡΙΟ 13-16/51982, 8 χρόνια μετά τη στροφή προς την ανεξαρτησία και έγκριση της πολιτικής για ομοσπονδία. Μέχρι τότε ίσχυε το καταστατικό του 1968. Δυο συγκρουόμενες θέσεις. Δεν επιτράπηκε συζήτηση στο συνέδριο για αλλαγή του καταστατικού).


"Στο σημερινό στάδιο αγώνα που είναι απελευθερωτικό , αντι-ιμπεριαλιστικό, αντικατοχικό, το ΑΚΕΛ αγωνίζεται για μια Κύπρο ανεξάρτητη, εδαφικά ακέραιη, ομόσπονδη, αδέσμευτη κι αποστρατικοποιημένη απαλλαγμένη από ξένους στρατούς και ξένες βάσεις, όπου όλοι οι κάτοικοι της, Έλληνες, Τούρκοι, Αρμένηδες, Μαρωνίτες, και Λατίνοι θα ζουν αδελφωμένοι και θα οικοδομούν το ευτυχισμένο μέλλον της κοινής τους πατρίδας...".

Oι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευσή τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.

Διαβάστε επίσης:

ΑΠΟΨΗ

Το Brexit και o Αναστασιάδης ως μάντης κακών

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, 18.11.2018

ΑΠΟΨΗ

Ο συντηρητισμός των καθηγητών

ΠΟΝΗΜΑ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΙΔΡΩΜΕΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ, 18.11.2018

ΑΠΟΨΗ

Σκότωσαν τις οικογένειες τους αλλά δεν σταμάτησαν τη φιλία των παιδιών

SEVGUL ULUDAG, 18.11.2018

Επιστροφή
στην αρχή