Ισχυρά τα πρόστιμα της Κεφαλαιαγοράς

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το διοικητικό δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή Λυσάνδρου κατά απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την επένδυση της Λαϊκής σε ελληνικά ομόλογα

Το διοικητικό δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή του Νεοκλή Λυσάνδρου, πρώην μη εκτελεστικού αντιπροέδρου της Λαϊκής Τράπεζας (και Μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και της Επιτροπής Ελέγχου) κατά απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, ημερομηνίας 28 Απριλίου 2014, με την οποία του επιβλήθηκε πρόστιμο 200.000 ευρώ για την επένδυση της τράπεζας σε ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου.

Το πρόστιμο αφορούσε παράβαση:

 -Του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς

Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου αναφορικά με τη Δήλωση Διοικητικών Συμβούλων και Άλλων που περιλήφθηκε στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο που έληξε 30.6.2010 και στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε 31.12.2010

-Του Περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου σε σχέση με τα Ενημερωτικά Δελτία της τράπεζα ημερομηνίας 28.5.2010, 21.12.2010 και 19.5.2011 και το Ενημερωτικό Δελτίο του Ταμείου Προνοίας ημερομηνίας 1.9.2010, τα οποία υπέγραψε.

Ο κ. Λυσάνδρου καταχώρησε προσφυγή και το Διοικητικό Δικαστήριο, στις 10 Σεπτεμβρίου 2018, αποφάσισε ότι κανείς από τους προβαλλόμενους λόγους ακυρότητας δεν ευσταθεί,  επικυρώνοντας την απόφαση για επιβολή διοικητικού προστίμου στην οποία κατέληξε η ΕΚΚ.


Επιστροφή
στην αρχή