Η Κύπρος μετά την κήρυξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΚΥΠΡΟΣ

Οι εφημερίδες των ημερών δίνουν την εικόνα σαν να έχουν μπροστά τους τον παγκόσμιο Χάρτη απλωμένο όπως τον έχουν εγκαταστήσει τα στρατιωτικά Επιτελεία

 

Μπαίνουμε σιγά σιγά στα πραγματικά πολεμικά ανακοινωθέντα.

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΦΥΛΑΞ 15/2/1940

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙΣ

Ολη η αναφορά του δημοσιεύματος είναι πολεμική ανταπόκριση μέσω της συνεργασίας με το Ροιτερ. Αναμεταδίδει σε συντομία νέα από όλα τα ανοιχτά μέτωπα και είναι χρήσιμο να την εντάξουμε στην Έρευνά μας γιατί μας δίνει το κλίμα μέσα στο οποίο διαμορφώνεται στην Κύπρο η περιρρέουσα ατμόσφαιρα.

Ελσίνσκι: Οι φινλανδοί εξακολουθουν να ανθίστανται ερρωμένως - Αι απώλειαι των Ρώσσων κατά την 24ημερον επίθεσιν των υπολογίζονται τώρα εις 40 χιλιάδας.  »

Λονδίνον: Ρόιτερ / «Συμφώνως προς Φινλανδικόν ραδιοφωνικόν σταθμόν ο Στάλιν διέταξε τον Σιαποσνίκοφ να περατώση επιτυχώς τον Φινλανδικόν πόλεμον αδιαφορών για τας θυσίας.»

Ελσίνκι: Ρόιτερ/ «Ανακοινωθέν παραδέχεται δια πρώτην φοράν ότι οι Ρώσσοι κατέλαβον προκεχωρημένα σημεία της γραμμής Μαννερχαιμ. - Τρομακτικαί απώλειαι. Άγγλοι εθελονταί στον Φινλανδικόν στρατόν.» 

Ν. Υόρκη: Ρόιτερ/ «Ο ραδιοφωνικός σταθμός του Μακάο αναφέρει ότι το Βρεττανικόν ατμόπλοιον «Σούλτασταρ» 12 χιλ τόννων ετορπιλλίσθη. Το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίον.»

Καίρον : Ροιτερ / «Ο Υπουργός κτήσεων κ. Έντεν  έλαβε μέρος εις τελετήν κάπου εις την Έρημον συνοδευόμενος υπο του εν Αιγύπτω Αγγλου πρεσβευτού κ. Λάμπσον. Επεθεώρησε χιλιάδας ιδνικών στρατευμάτων. Ανέγνωσε διάγγγελμα του Βασιλέως. Εν τη ενότητι όλων των τάξεων της Βρεττανικής Αυτοκρατορίας έγκειται η ασφάλεια της τελικής νίκης.»

Λονδίνον: Ρόιτερ/ «Ο κ. Τσέρτσιλ ανέφερεν ενώπιον της Βουλής ότι παν πλοίον, περιλαμβανομένων των αλιευτικών ναρκών και των αλιευτικών ιχθύων της Βορείου Θαλάσσης πρέπει να εξοπλισθούν δια να ανθίστανται εις τας δολοφονικάς επιθέσεις…».

Λονδίνο: Ρόιτερ/ «Οι Άγγλοι αναμένουν ΜΕΓΑΛΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΝ ΕΠΙΘΕΣΙΝ. Ο Κοινοβουλευτικός Γραμματεύς του Υπουργείου Πληροφοριών εξέφρασε την γνώμην ότι ο πόλεμος θα εισέλθη συντόμως εις την δευτέραν αυτού φάσιν και προσέθεσεν ότι ο Χίτλερ πιθανό να ετοιμάζεται να εξαπολύσει μεγάλην επίθεσιν. Η Γερμανία έχει το πλεονέκτημα οτι συνεκέντρωσε μεγάλα αποθέματα πολεμοφοδίων και ητοιμάζετο επι πολύ μεγαλύτερον χρονικόν διάστημα, παρά οι   εχθροί της».

Νέον Δελχί: Ρόιτερ/ ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ Ο ΙΝΔΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ :Εξεδόθη διάταγμα περι οργανώσεως τριών νέων ταγμάτων δια τον Ινδικόν στρατόν. Η στρατολογία θα αρχίση όσον το δυνατόν ενωρίτερον».

Οι εφημερίδες των ημερών δίνουν την εικόνα σαν να έχουν μπροστά τους τον παγκόσμιο Χάρτη απλωμένο όπως τον έχουν εγκαταστήσει τα στρατιωτικά Επιτελεία. Το δημοσίευμα δανείζεται τον κεντρικό τίτλο από το διάγγελμα του Άγγλου Γραμματέα του Υπουργείου των Πληροφοριών – διόλου τυχαίο αξίωμα – και κλείνει με την συγκέντρωση στρατευμάτων από τις Ινδίες...

Είναι ένα άκρως διαφωτιστικό ρεπορτάζ στο φάσμα των ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ που διαμόρφωναν και το φρόνημα στον μέσο Κύπριο αναγνώστη εκείνων των ημερών που με δυο λόγια ήξερε για τους αέρηδες που πύκνωναν στην κεφαλή του. Και για του λόγου το αληθές πάμε στο επόμενο δημοσίευμα:

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 17/2/1940

Η Α. Μ. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕΝ ΟΠΩΣ

                                 ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗ ΠΑΡΑΥΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΔΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ ΕΙΣ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ

«εκ του Γραφείου Δημοσίων Πληροφοριών εξεδόθη το ακόλουθο ανακοινωθέν Η Α. Μ. ο Βασιλεύς ευηρεστήθη να εγκρίνη την συγκρότησιν ενός Συντάγματος το οποίον θα αποτελεσθή εξ ενός Τάγματος Πολεμιστών εκ Σωμάτων Σκαπανέων και εκ Σωμάτων Μεταγωγικού. Οι μονάδες θα υπόκεινται εις υπηρεσίαν εις το εξωτερικόν και θα χρησιμοποιηθούν πάραυτα. Οι διορισμοί εις όλα τα αξιώματα θα γίνουν υπο το καθεστώς της Εφεδρείας.  Η Α.Ε. ο Κυβερνήτης εξέδωσε το ακόλουθο διάγγελμα: «…  Γνωρίζω ότι ο λαός της Κύπρου θα πληροφορηθή περι της λαμπράς αυτής τιμής, η οποία απενεμήθη και εχω την πεποίθησιν ότι το Κυπριακόν Σύνταγμα θα χαράξη σταδιοδρομίαν τιμής και διακρίσεως».

Η συγκρότηση του Συντάγματος από Κύπριους που κατετάγησαν και προσέφεραν Υπηρεσίες ήταν αποφασισμένη.

Το διάγγελμα του Κυβερνήτη είχε το τυπικό κάλεσμα και την ευθύνη της συγκρότησης της Δύναμης. Όμως η προθυμία των Κυπρίων να πολεμήσουν οφειλόταν σε πολλούς παράγοντες.    

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑΝ ΕΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ

Παρίσι: Το Πρακτορείον Χαζάς ανακοινοί τα εξής: Οι αρμόδιοι γαλλικοί στρατιωτικοί κύκλοι παρακολουθούν μετά της μεγαλυτέρας προσοχής τας νέας συγκεντρώσεις Γερμανικών στρατευμάτων εις τα προς την Ελβετίαν σύνορα του Ραιχ-Νέα μέτρα ενισχύσεως της χώρας και Οδηγίες που έχουν προληπτικόν χαρακτήρα, αλλά υπογραμμίζουν πως « αι αρμόδιαι αρχαί της Ελβετίας δεν εννοούν να καταληφθούν εξ απροόπτου».

Δεν υπήρξε ΑΠΡΟΟΠΤΟΝ εις Ελβετίαν, καθώς γνωρίζουμε. Ήταν της προοπτικής σύμφωνης με τις βουλές της Καγκελαρίας ο Χίτλερ. Σε άλλα εδάφη είχε αρχίσει να προελαύνει. Αλλού άρχισαν να παγώνουν στην θέαση του καγκελωτού σταυρού.

 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΦΥΛΑΞ 10/5/1940

Η ΑΓΓΛΙΑ ΕΚΑΛΕΣΕΝ ΥΠΟ ΤΑ ΟΠΛΑ ΑΛΛΑ 2,5 ΕΚ. ΑΝΔΡΩΝ

– Ο Τύπος επαναλαμβάνει την ανάγκην ανασυγκροτήσεως της Κυβερνήσεως. « Ο Πρωθυπουργός δύναται να παράσχη εις την Αγγλίαν Κυβέρνησιν ενισχυθείσαν με νέον αίμα» Η Ιταλία ενισχύει τα οχυρά του Μπέννερ. Ασκήσεις εφέδρων εν Τουρκία – Θα εκδηλωθή  επίθεσις των Γερμανών εις το Δυτικόν Μέτωπον – Έκτακτα μέτρα εν Αγγλία κατά της κατασκοπείας και του σαμποτάζ – Ο Μουσσολινι θα σκεφθή εκατόν φοράς, πριν αποφασίση να πολεμήση»

Εύγλωττο κείμενο και μόνον απ την ανάγνωση τίτλου και υπότιτλου  /

           ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΦΥΛΑΞ 15/5/1040

Η ΙΤΑΛΙΑ ΘΑ ΕΠΕΤΙΘΕΤΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΙΑΣ  - Ο Μουσολίνι προσεκάλεσειν ολους τους Πρωθυπουργούς των Βαλκανίων, εκτός του κ. Μεταξά.

Στο δημοσίευμα παρέχεται μια προσεγμένη εικόνα του παρασκηνίου των ημερών με πληροφορίες από Βουκουρέστι, Ρώμη, Λονδίνο, Βελιγράδι αλλά όχι από Αθήνα. Και ερχόμαστε στα καθ΄ ημάς. Η πολεμική προετοιμασία μεταφέρεται εντός.

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΦΥΛΑΞ 18/5/1940

   ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝ ΚΥΠΡΩ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΗ ΕΧΘΡΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ

 Δημοσιεύεται η ανακοίνωση που ορίζει τόπους μετακινήσεων ανθρώπων και ζώων σε χρόνους που θα κρίνει ο Κυβερνήτης. Ορίζει και την επιβολή προστίμου σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Ο κατατοπιστικός υπότιτλος ορίζει τις επιμέρους ενότητες του δημοσιεύματος με προάγγελο: «Έκτακτα μέτρα προς αντιμετώπισιν εχθρικής επιθέσεως, εν Κύπρω».

Η πρώτη παρατήρηση που εξάγεται με την ανάγνωσή του δημοσιεύματος αυτού είναι πως εγκαινιάζονται οι παραλληλισμοί με μεγάλα συμβάντα την εποχή του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου όπως εν προκειμένω η μάχη του Βερντέν.

Αυτή η πορεία συγκρίσεων στα πολεμικά συμβάντα θα συνεχιστεί, όχι μόνον γιατί είναι νωπές οι μνήμες αλλά και γιατί η ανάκληση αυτή βοηθάει στην κριτική ανάλυση και την καταχώρηση δεδομένων.

Πάνω σ αυτά, αργότερα οι πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες θα θεμελιώσουν έρευνες, με τεκμαρτό  ισοδύναμο την αναδίφηση της εποχής.

ΠΑΦΟΣ 20/6/1940

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Δ. Συμβούλιο της πόλης εκθέτει τον Προυπολογισμόν που περιλαμβάνει μέτρα και σταθμά λόγω της εκτάκτου καταστάσεως.

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΦΥΛΑΞ 1/7/1940

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΟΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΓΛΩΝ ΚΑΙ ΙΤΑΛΩΝ 

Το ρεπορτάζ έχει τους εξής διαφωτιστικούς υπότιτλους /

Ιταλικόν Ιππικόν διεσκορπίσθη πανικόβλητον υπο των Άγγλων - Νέα έντονος δράσις της Αγγλικής αεροπορίας  -  Οι Ιταλοί τρέπονται εις φυγήν παρα τα σύνορα της Ερυθραίας – Ουδέν αγγλικόν αεροπλάνον σχετιζεται με την συντριβήν του αεροπλάνου του Ιταλού στρατάρχου Μπάλμπο- Η Αγγλία έτοιμος να αντιμετωπίση απόπειραν γερμανικής εισβολής- Ουδεμία σκέψις προς έναρξιν διαπραγματεύσεων.

Το δημοσίευμα αναφέρεται στις εκτιμήσεις μετά την πρόσφατη αεροπορική επίθεση κατά της Αγγλίας. Αυτή την «λυσσαλέα» -όπως αναφέρει - επίθεση την θεωρούν προάγγελο της μεγάλης επιδρομής που σχεδιάζει ο Χίτλερ.

  ΕΣΠΕΡΙΝΗ - 27/8/1940

ΑΙ ΧΘΕΣΙΝΑΙ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ : ‘Έκτακτα μέτρα εις τα Βαλκάνια. Λονδίνον (Γρ. Δημοσίων Πληροφοριών) – Οι Έλληνες απαντούν ευθαρσώς εις τους συκοφάντας των (Τηλεγράφημα Αθηναικού Πρακτορείου).

 Η είδηση αφορά δημοσίευμα της εφημερίδας ΒΡΑΔΥΝΗ που ανταπαντά στην συκοφαντική κίνηση της αλβανικής εφημερίδας «Τομόρι». Το κείμενο είναι ενδεικτικό της αρθρογραφίας των ημερών που ηλεκτρίζει όλο και περισσότερο το εθνικό φρόνημα  προετοιμαστικά για τα όσα διαφαίνονται. Γράφει: 

« Ο κ. Μεταξάς έχει μαζί του άπαντας τους Έλληνας, οίτινες με τους οδόντας συνεσφιγμένους, με αδιάσειστον την απόφασιν και με ηρεμίαν πλήρη, ανακράζουσι την φράσιν της ημέρας: Ελλάδα ακεραίαν ή Στάχτην»».

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΦΥΛΑΞ  27/8/1940

 ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΙΤΑΛΙΚΑΣ ΑΠΕΙΛΑΣ :

« Η ΕΛΛΑΣ ΑΚΕΡΑΙΑ Ή ΟΛΑ ΑΣ ΓΙΝΟΥΝ ΣΤΑΧΤΗ»

Το ίδιο θέμα, την ίδια μέρα, υπο παρόμοια θέαση. Με υπότιτλους τα όσα κεντρίζουν το θυμικό των αναγνωστών: Ειδήσεις περι δήθεν επαναστάσεως στην Αλβανία - φόβοι υψηλών κύκλων μη η Ιταλία στραφεί κατά της Ελλάδος.

  ΕΣΠΕΡΙΝΗ 9/9/1940

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΑΝ – Η ΞΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ. 

Το δημοσίευμα αναφέρεται σε νομοσχέδια της Εθνοσυνέλευσης στην Άγκυρα για την αντιμετώπιση της ξένης προπαγάνδας υπο οπαδών της «Πέμπτης Φάλαγγος». Ποινή θανάτου και στρατιωτικά Δικαστήρια. Ο Τύπος κάνει κοντινό το όλο κλίμα των παρασκηνίων της εποχής.

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΦΥΛΑΞ  21/9/1940

ΕΣΠΕΡΙΝΗ  15/10/1940

Η ΛΕΡΟΣ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ ΥΠΕΣΤΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΝ ΕΠΙΔΡΟΜΗΝ: Ο Ιταλικός ραδιοφωνικός σταθμός παραδέχεται ότι βρεττανικά αεροπλάνα επέδραμον κατά της ναυτικής βάσεως της νήσου Λέρου, μίας εκ των Δωδεκανήσων

ΕΣΠΕΡΙΝΗ 28/10/1940

Η ΙΤΑΛΙΑ ΕΚΤΟΞΕΥΕΙ ΝΕΑΣ ΑΠΕΙΛΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – Έκτακτα μέτρα καθ όλην την χώραν -  Ο Ελληνικός στόλος επαγρυπνεί – Αι βλέψεις του Χίτλερ εις την Μεσόγειον.  Σημαντική παρατήρηση: Δεν εχει προλάβει  να φτάσει  η είδηση της έναρξης της ελληνικής αντεπίθεσης κατά των Ιταλών.

ΕΣΠΕΡΙΝΗ  6/11/1940

ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΗ 7/11/ 1940 

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΕΛΑΥΝΟΥΝ ΣΤΑΘΕΡΩΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ.   Κατατοπιστικοί υπότιτλοι  -  Η Κορυτσά περιεκυκλώθη  - Βομβαρδίζεται από ξηράς και αέρος Οι Τούρκοι ικανοποιημένοι δια τας ελληνικάς επιτυχίας. - Δυο επιδρομαί εις Αθήνας– Έκτακτα μέτρα εν Γιουγκοσλαβία -  Η Ιταλία απειλεί την Ελβετίαν δια την φιλοβρεττανικήν της πολιτικήν και διότι ο ελβετικός τύπος αναγράφει τας ελληνικάς νίκας.

Επόμενο άρθρο:


Επιστροφή
στην αρχή