Η Invest in Education Cyprus για τη διαμάχη εκπαιδευτικών - Κυβέρνησης

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΚΥΠΡΟΣ
Ως INVEST IN EDUCATION-CYPRUS πιστεύουμε πως πότε δεν είναι αργά για να τεθούν τα πράγματα πάνω σε μια ορθολογική βάση..

 

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΙΔΕΙΑ – Η ΑΠΑΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

Παρόλο ότι η διαμάχη μεταξύ κυβέρνησης και εκπαιδευτικών έχει φθάσει σε οριακά σημεία με απρόβλεπτες συνέπειες, ως INVEST IN EDUCATION-CYPRUS πιστεύουμε πως πότε δεν είναι αργά για να τεθούν τα πράγματα πάνω σε μια ορθολογική βάση αν στο επίκεντρο των προσπαθειών όλων των εμπλεκομένων μερών τεθεί ως ζητούμενο η καλύτερη παιδεία.  Ένα στόχο με τον οποίο όλες οι πλευρές συμφωνούν και τον οποίο χρησιμοποιήσαμε ως σύνθημα για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών το 2014, υπερκαλύπτοντας τον ελάχιστο αριθμό των 4,000 υπογραφών για την Κύπρο, φέρνοντας τα καλύτερα αποτελέσματα στην Ευρώπη με περισσότερες από 10,000 υπογραφές.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος είναι η ταυτόχρονη απόσυρση τόσο των μέτρων του Υπουργικού Συμβουλίου όσο και αυτών που έχουν εξαγγείλει οι Εκπαιδευτικές Οργανώσεις. Μόνο έτσι μπορεί να ανοίξει ο δρόμος για ένα δομημένο διάλογο ανάμεσα σε όλους του εμπλεκόμενους φορείς με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, με στόχο τη χάραξη ενός οδικού χάρτη για πλήρη εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Ως θεματικές περιοχές για τον πιο πάνω οδικό χάρτη εισηγούμαστε τον πιο κάτω ενδεικτικό κατάλογο:

Σκοποί και Στόχοι του Εκπαιδευτικού μας Συστήματος:

Κάτω από τις σημερινές συνθήκες που περνά ο τόπος μας, και έχοντας υπόψη τα δυο κορυφαία προβλήματα, αυτά της οικονομικής κρίσης και του πολιτικού ζητήματος, πιστεύουμε πως αυτά θα έπρεπε να καθορίσουν τους κύριους εθνικούς σκοπούς και στόχους του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Και αυτοί δεν μπορεί να είναι άλλοι από τη δημιουργία ενός ενεργού πολίτη με κριτική σκέψη.

 

Οδικός χάρτης προτεραιοτήτων στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση:

Πρώτα και πάνω απ’ όλα, όπως τονίσαμε και στην αρχή, πρέπει να συνδέσουμε άμεσα τους σκοπούς και στόχους του εκπαιδευτικού μας συστήματος με τα κυρίαρχα μας ζητήματα που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Αφού τεθούν αυτοί οι θεμελιώδεις σκοποί και στόχοι για την παιδεία μας θα πρέπει να διεξαχθεί μέσα σε ένα νηφάλιο κλίμα μια δημόσια διαβούλευση ανάμεσα σε όλους τους εκπαιδευτικούς φορείς και εταίρους και εμπειρογνώμονες, με στόχο τον καταρτισμό του απαιτούμενου οδικού  χάρτη προτεραιοτήτων.

Αυτός ο οδικός χάρτης βέβαια δεν μπορεί να έχει άλλες προτεραιότητες από τα αλληλένδετα θέματα του συστήματος, αξιολόγησης, επιμόρφωσης και επιλογής των εκπαιδευτικών, τα οποία  θα έπρεπε να είχαν τεθεί στην κορυφή των αλλαγών που επιδιώχθηκαν μέσα από τη δωδεκαετή προσπάθεια μεταρρύθμισης του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Έστω και τώρα όμως, μπορεί να τροχοδρομηθεί αυτή η πορεία με στόχο να αποκτήσει η παιδεία του τόπου μια νέα ηγεσία σε όλα τα επίπεδα, από τη σχολική μονάδα μέχρι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ).

 

Εκσυγχρονισμός του Εκπαιδευτικού μας Συστήματος:

Μόνο με την υιοθέτηση τουλάχιστον αυτών των βασικών αρχών θα μπορέσουμε να αισιοδοξούμε πως σταδιακά θα αρχίσει η παιδεία μας να πηγαίνει μπροστά. Από εκεί και πέρα, ως κύριους άξονες γύρω από τους οποίους θα πρέπει να εστιάσει η δημόσια διαβούλευση, εισηγούμαστε τους εξής:

  1. Επεξεργασία ενός συστήματος  ομαλής μετάβασης από τη μια βαθμίδα εκπαίδευσης στην άλλη, αρχίζοντας από την ημερήσια φροντίδα των νηπίων και την προσχολική περίοδο, μέχρι την ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση, χωρίς βέβαια να παραγνωρίζονται  τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε ηλικιακής ομάδας. Στεκόμαστε ιδιαίτερα στην ανάγκη να σταματήσει το Λύκειο να λειτουργεί ως προθάλαμος του Πανεπιστημίου, και να τερματιστούν οι σκέψεις για μεταφορά της αριθμητικής βαθμολογίας στο Δημοτικό .
  2. Η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση πρέπει να αποκτήσει τη σημασία που της αποδίδουν οι άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, όπου το 51% των μαθητών φοιτούν σε σχολεία με αυτή την κατεύθυνση, και στη συνέχεια έχουν την ευχέρεια να φοιτήσουν σε ανώτερα και ανώτατα ιδρύματα. Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός πως το ενδιαφέρον για αυτή την κατεύθυνση έχει αυξηθεί πρόσφατα στην Κύπρο και έχει φθάσει το 20% αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Δεν μπορεί μια χώρα με ποσοστό ανεργίας των νέων να φτάνει το 25% να βρίσκεται μαζί με την Ιρλανδία στον πάτο της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
  3. Να εισαχθεί ο θεσμός του  ολοήμερου σχολείου  σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, το οποίο θα αντιμετωπίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και το ζήτημα του ωρολογίου προγράμματος το οποίο έχει οδηγήσει,  σύμφωνα με περιγραφές των ιδίων των εκπαιδευτικών, σε ένα ανηλεή εμφύλιο πόλεμο ανάμεσα στους διάφορους κλάδους. Μέσα από  τη λειτουργία ενός τέτοιου θεσμού, θα είναι δυνατή η επεξεργασία  ενός ολοκληρωμένου ωρολογίου προγράμματος ακαδημαϊκής, προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης, και θα αντιμετωπίζεται ταυτόχρονα και το πρόβλημα της παραπαιδείας.
  4. Και ερχόμαστε τώρα στα αναλυτικά προγράμματα, σε μια άλλη πολύ σημαντική περιοχή του εκπαιδευτικού έργου, τα οποία δεν θα πρέπει να κρίνονται τόσο από την έκτασή τους, αλλά κυρίως από τις αρχές που τα διέπουν. Και αυτές πρέπει να είναι απόλυτα συνδεδεμένες με τους εθνικούς σκοπούς και στόχους του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Δηλαδή τη δημιουργία ενεργού πολίτη με κριτική σκέψη.

Η ανάπτυξη κριτικής σκέψης και πολιτότητα:

Και μια και μιλάμε για κριτική σκέψη η βιβλιογραφία παραπέμπει σε πολλούς ορισμούς. Ίσως η πιο περιεκτική να είναι αυτή που έχει δώσει ο Καθηγητής Συγκριτικής Εκπαίδευσης Ανδρέας Καζαμίας (2012), ο οποίος τονίζει ότι ο ενεργός πολίτης του 21ου αιώνα, πέρα από ένα επαρκή συνεκτικό σώμα γνώσεων για  θέματα επιστήμης και τεχνολογίας, (στο οποίο θα προσθέταμε, πέρα από γνώση επιστήμης όπως μαθηματικούς τύπους  και γνώσεις για το τι συνίσταται η επιστημονική γνώση και πώς παράγεται, όπως επίσης και θέματα επίδρασης της επιστήμης/τεχνολογίας στην κοινωνία και το αντίστροφο)  θα πρέπει να: 

  • Κατέχει τον αναγκαίο «πολιτικό αλφαβητισμό». Δηλαδή τις απαραίτητες γνώσεις και κατανοήσεις για τη φύση και τη λειτουργία του σύγχρονου δημοκρατικού πολιτεύματος, καθώς και για τα καθήκοντα και τα δικαιώματά του και Β και εξίσου σημαντικό
  • Διαθέτει τις δεξιότητες (π.χ. κριτικό νου/σκέψη), τις ηθικοπολιτικές αρετές, στάσεις και διαθέσεις και αξίες (δικαιοσύνη, αλληλεγγύη, ανεκτικότητα, συνεργασία, ευαισθησία, φρόνηση, και κατά τον Αριστοτέλη, φιλία).
  • Με άλλα λόγια, χαρακτηρίζεται από «κριτικό πνεύμα» «δημοκρατικό ήθος/χαρακτήρα» και «δημοκρατική συνείδηση»

Βασικές αρχές που πρέπει να χαρακτηρίζουν τα Αναλυτικά Προγράμματα:

Επιστρέφοντας όμως στις βασικές αρχές που πρέπει να χαρακτηρίζουν ένα αναλυτικό πρόγραμμα, αυτές πρέπει να εστιάζουν στον ενεργό ρόλο του μαθητή και στη χαρά της μάθησης, στην εγκατάλειψη της στεγανοποίησης της μάθησης μέσα στα πλαίσια των  παραδοσιακών μαθημάτων και την υιοθέτηση μιας υπερθεματικής και ολιστικής προσέγγισης. Ίσως, το νέο πυρηνικό αναλυτικό πρόγραμμα της Φινλανδίας που βασίζεται στην αντίληψη ότι οι συναισθηματικές θετικές εμπειρίες, η συνεργατική δουλειά, η διάδραση και οι δημιουργικές δραστηριότητες ενισχύουν τη μάθηση, να προσφέρεται για περαιτέρω διερεύνηση. 

Συνεπακόλουθα, ένας άλλος τομέας που πρέπει να μας απασχολήσει είναι ο εξετασιοκεντρικός και ο αξιολογικός χαρακτήρας της εκπαίδευσής μας, μια και είναι γνωστό πως αυτή η προσέγγιση μόνο την απομνημόνευση καλλιεργεί. Αυτό που χρειαζόμαστε κυρίως είναι η διαμορφωτική αξιολόγηση, μέσα από την οποία θα αναδεικνύονται οι περιοχές στις οποίες ένας μαθητής χρειάζεται να αναπτυχθεί, ανεξάρτητα από την ηλικία του.

 

Έρευνα/Ανάπτυξη:

Και δυο λόγια για τον άλλο άξονα γύρω από τον οποίο εστιάσαμε την εκστρατεία μας για εξασφάλιση των απαραίτητων υπογραφών. Αυτό των δαπανών για την έρευνα/ανάπτυξη, αφού στην Κύπρο βρισκόμαστε στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανάμεσα στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, με ένα ποσοστό της τάξης του 0.48% πάνω στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν. Πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός πως από αυτό το μηδαμινό ποσοστό δαπανών μόνο το 25% καταβάλλεται από το κράτος και τον ιδιωτικό τομέα, ενώ το υπόλοιπο  75% εξασφαλίζεται από τα ανώτατα ιδρύματα και κυρίως από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.  Αυτό έχει ως επακόλουθο τη στασιμότητα, αφού χωρίς έρευνα/ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρξει ευρείας κλίμακας καινοτομία, επιχειρηματικότητα, ανταγωνιστικότητα και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για απασχολησιμότητα των νέων μας.

 

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣΝ ΚΡΙΣΗ

Αναφορές:

Καζαμίας, A. (2012). Δημοκρατική παιδεία σε μια δημοκρατική πολιτεία: το μεγάλο πρόβλημα του Κυπριακού Κράτους. Παρουσίαση στο συνέδριο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Δημοκρατική Παιδεία για ένα Δημοκρατικό Κράτος στις 18 Οκτώβρη.

 

Εκ μέρους της Κυπριακής Ομάδας Εθελοντών που στήριξαν την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Βασίλης Κοιλιαρής: Συντονιστής Ομάδας Εθελοντών

Ιάκωβος Ψάλτης: Διδάκτωρ Επαγγελματικών Σπουδών στην Εκπαιδευτική Διοίκηση

Εκπρόσωπος της Κύπρου στην 7μελή Ευρωπαϊκή Οργανωτική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών «Επενδύστε στην Παιδεία».

Oι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευσή τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.

Διαβάστε επίσης:

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σε απεξάρτηση άτομα τρίτης ηλικίας

ΣΟΦΗ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ, 15:44 (τελευταία ενημέρωση 15:44)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ντονμέζ: Μη αποδεκτά τα μονομερή βήματα στην Ανατολική Μεσόγειο

Πολίτης News, 15:42 (τελευταία ενημέρωση 15:42)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αντιδράσεις στην Ισπανία: Σκυλιά κυνηγού πέφτουν από γκρεμό (VID)

Πολίτης News, 15:13 (τελευταία ενημέρωση 15:13)

Επιστροφή
στην αρχή