Χαρακώματα στη Λευκωσία, τη Λεμεσό και στις άλλες πόλεις

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΚΥΠΡΟΣ
«Έκτακτα προληπτικά μέτρα ήρχισαν λαμβανόμενα από της χθες εις την πρωτεύουσαν εναντίον παντός ενδεχομένου αεροπορικής επιδρομής.

Έτσι φτάνουμε και στα εντός των τειχών της Κύπρου στα της προετοιμασίας.

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ  29/8/39

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΞ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΕΠΙΔΡΟΜΩΝ

Το δημοσίευμα με υπότιτλο

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΑΙ  ΔΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ,

γράφει μεταξύ άλλων:

«Έκτακτα προληπτικά μέτρα ήρχισαν λαμβανόμενα από της χθες εις την πρωτεύουσαν εναντίον παντός ενδεχομένου αεροπορικής επιδρομής. Ούτω 50 και πλέον εργάται ήρχισαν την ανόρυξιν καταφυγίων παρά το άνοιγμα Χ Σάββα. Αι σχετικαί εργασίαι κατόπιν συνεννοήσεως του Διοικητού Λευκωσίας Αστυνόμου και Δημάρχου Λευκωσίας τελούν υπο την άμεσον διεύθυνσιν του Δημαρχείου Από σήμερον δε θα συνεχισθούν με γοργότερον ρυθμόν. Ο αριθμός των εργατών θα αυξηθή από 50 εις 400.  Όλαι δε αι άλλαι εργασίαι του Δημαρχείου επι του παρόντος θα ανασταλούν. Καταφύγια ως πληροφορούμεθα θα κατασκευαστούν εκτός από το άνοιγμα Χ Σαββα και κατά μήκος όλων των προμαχώνων των τειχών, κατά πρώτον δε λόγον εις τα ανοίγματα Μπαριρακτάρη και Αγ. Αντωνίου/

Νοείται,  διευκρινίζει το δημοσίευμα,

ότι τα νυν κατασκευαζόμενα δημόσια καταφύγια προορίζονται μόνον δι όσους αδυνατούν να κατασκευάσουν τοιαύτα. Οι άλλοι συμβουλεύονται να προβούν εις την κατασκευήν ιδικών των τοιούτων και παρέχεται οιαδήποτε τεχνική συμβουλή κατόπιν αιτήσεως προν τον Διοικητήν ή τον μηχανικόν των Δημ. ‘Εργων.»

Η ώρα επιβάλλει κατασκευές καταφύγιων. Ο κόσμος είναι ήδη προιδεασμένος για την αναστάτωση όπως είδαμε, σε όλη την Ευρώπη. Μυρίζει μπαρούτι και οι εφημερίδες αποδίδουν την οσμή. Αναπόσπαστο μέλος μιας Κοινοπολιτείας η Κύπρος έχει πάει με τις αντιτιθέμενες δυνάμεις στον γερμανικό Άξονα. Γι αυτό προετοιμάζεται κατάλληλα. 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΦΥΛΑΞ 31/8/39 ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΜΥΝΗΣ

 ΕΙΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΝ ΚΑΙ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

«Υπο του Γραφείου Τύπου εξεδόθησαν χθες τρία επίσημα ανακοινωθέντα αναφερόμενα εις την ανάγκην προς λήψιν μέτρων προστασίας του Κοινού από ενδεχομένων αεροπορικών επιδρομών. Δια του πρώτου υπενθυμίζονται και πάλιν οι Δημόται Λευκωσίας ότι είναι σκόπιμον, όπως κατασκευάσουν εις τας αυλάς ή τους κήπους των οικιών των καταφύγια χαρακώματα, ως επείγον προφυλακτικόν μέτρον. Προς αντιμετώπισην της ελλείψεως εργατών η οποία είναι πιθανόν να δημιουργηθεί, το δεύτερον ανακοινωθέν αναφέρει ότι χάριν της Δημοσίας ασφαλείας παρακαλούνται οι εργοδόται οικοδομών καθώς και οι άλλοι εργοδόται όπως συνεργασθούν μετά των Δημοτικών Αρχών απολύοντες τόσους εργάτες, όσους είναι δυνατόν οι οποίοι προσωρινώς θα απαχοληθούν εις την επισκευήν χαρακωμάτων. Οι εργάται θα πληρώνονται επι τη βάσει της συνήθους κλίμακος και δύναται να επιστρέψουν εις τας συνήθεις εργασίας των, μόλις συμπληρωθεί το μεγαλύτερον μέρος των χαρακωμάτων. Δια του τρίτου ανακοινωθέντος ζητούνται εθελονταί δια να ενισχύσουν την υπηρεσίαν φρουράς των οδών εν Λευκωσία.

 

ΤΑ ΕΝ ΛΕΜΕΣΟ ΜΕΤΡΑ ΕΠΙ ΤΗ ΠΡΟΟΨΕΙ ΠΟΛΕΜΟΥ

(του ανταποκριτού μας) Καθώς ανακοινώθη σήμερον εκ της Διοικήσεως ήρχισεν η εκσκαφή χαρακωμάτων εις διάφορα σημεία της πόλεώς μας δυναμένων να περιλάβουν περι τα 3000 πρόσωπα, υπο την επίβλεψιν του Τμήματος Δημοσίων Έργων και του Δημαρχείου. Επίσης έγιναν διευθετήσεις δια την εγκατάστασιν εν τη πόλει μιας σειρήνος, δια της οποίας θα ειδοποιήται το κοινόν εν περιπτώσει αεροπορικής επιθέσεως. Ο έντιμος Διοικητής κ. Γουέιν μετά του αστυνόμου κ. Μπέλλ επιθεώρησαν ψες τα κέντρα των 18 τομέων εις τους οποίους εχωρίσθη η πόλις μας. Από της ψες δια λόγους οικονομίας καυσίμου ύλης, ο φωτισμός των οδών της πόλεως υπεβιβάσθη κατά το ήμισυ.»

Τα χαρακώματα κατασκευάζονται σε όλες τις πόλεις της Κύπρου.

Η μέριμνα να μπορούν να κατασκευάσουν και οι έχοντες την οικονομική δυνατότητα ξεχωριστά τα δικά τους, εκτός των κοινοτικών, μας δίνει την πληροφορία ότι υπήρχε συντονισμός των πολιτών με τις Αρχές και ενημερότητα για το πόσα καταφύγια θα γίνουν και ποιος θα μπορούσε να τα χρηματοδοτήσει σε συνεννόηση με την βρετανική Διοίκηση. Εκτός από τα χαρακώματα οι πολίτες είχαν οδηγίες για συσκότιση, σε ώρες που θα δίνονταν το σήμα επιδρομής. Είχαν οδηγίες να καλύπτουν τα παράθυρα να  ανάβουν τους ηλεκτρικούς φανούς στους δρόμους και η αστυνομία να επιβλέπει την ομαλή λειτουργία των πόλεων.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 3/9/39

 ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΦΟΝ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ  (του ανταποκριτού μας)  Υπο της ενταύθα Διοικήσεως ελήφθησαν όλα τα μέτρα κατά αεροπορικών επιδρομών. Ψες έγινε δοκιμαστική επένδυσιςι δι υφάσματος μέλανος και κυανού των ηλεκτρικών λαμπτήρων εις την τοποθεσία Μουσαλλά ήτις κείται προς την παραλίαν. Εν περιπτώσει εκτάκτου ανάγκης όλοι οι ηλεκτρικοί φανοί της πόλεως θα καλυφθούν με τεμάχια υφάσματος χρώματος μαύρου και κυανού. Η μεγάλη ηλεκτρική του Δήμου δεν εργάζεται πλέον, χάριν οικονομίας. Επίσης χάριν οικονομίας καυσίμου ύλης δεν ανάπτουν οι ηλεκτρικοί φανοί εις τας οδούς εξαιρέσει των κεντρικών τοιούτων. Όλοι οι επ αδεία κυβερνητικοί υπάλληλοι εκλήθησαν εις τας θέσεις των. Αστυνομικοί ήρχισαν να φρουρούν τας οδούς της πόλεως Οι αστυνομικοί σταθμάρχαι των χωρίων ειδοποιήθησαν να αποστείλουν εις την πόλιν μας όσον το δυνατόν περισσότερους αστυνομικούς άνδρας.

Και πιο κάτω στο ίδιο δημοσίευμα:

 Υπο του Σεβασμιωτάτου Τοποτηρητού κ. Λεοντίου εκληθησαν οι Αρχιμανδρίται των Μητροπόλεων Κιτίου, Κυρηνείας, ο Έξαρχος της Αρχιεπισκοπής και ο Αρχιερατ. Επίτροπος Αμμοχώστου όπως συγκεντρωθούν την προσεχή Δευτέραν εις την έδραν της Μητροπόλεως Πάφου.

ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΚΛΕΙΝΟΥΝ στο πνεύμα των ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, όπως διαβάζουμε /

ΦΛΑΣΟΥ/ Εκτάκτου ανταποκριτού: «Ως πληροφορούμεθα λόγω της παρούσης διεθνούς καταστάσεως διεκόπησαν αι εργασίαι του μεταλλείου Σκουριωτίσσης. Ωσαύτως εις το Μαυροβούνι θα εργάζονται δύο βάρδιες αντί τριών.

 

Βρετανοί: Η Κύπρος πρέπει να είναι αυτάρκης στη διάρκεια του Πολέμου

Εδώ έχουμε και μια ξεχωριστού τύπου είδηση. Γνωρίζουμε την αναστάτωση που σε περιόδους κρίσης αναφύεται και αναστατώνει την οικονομική ζωή του τόπου. Εδώ πρόκειται για τον πανικό που δημιουργεί η ανασφάλεια στην Ευρώπη όσον αφορά τα χρήματα που υπάρχουν στις Τράπεζες.

 Φαινόμενο σύνηθες σε κάθε εποχή με αφορμή την πολιτική αστάθεια.  Διαβάζουμε:

ΛΑΡΝΑΞ: Του συνεργάτου μας/ Δύο μονάδες του Βρετανικού Στόλου εθεάθησαν ψες πλέουσαι πέραν της Λάρνακος εις νοτιοανατολικην κατεύθυνσιν. Στο ίδιο δημοσίευμα: Λόγω της προσφάτου αναλήψεως των εν ταις Τραπέζαις καταθέσεων κατά την χθεσινήν ανακοίνωσιν του Διοικητού Λευκωσίας, η συνέχισις της οποίας θα ηδύνατο να επηρεάση την οικονομικήν κατάστασιν της νήσου, απεφασίσθη όπως επιβληθή τρήμερος αργία των Τραπεζών η οποία ήρχισεν από της χθες και θα συνεχισθή την προσεχή Δευτέραν και Τρίτη,. Εις στιγμάς ως αι παρούσαι, ο πληθυσμός έχει επιβεβλημένον καθήκον να βοηθήση την Κυβέρνησιν τηρών στάσιν απολύτου ηρεμίας και μη προβαίνων εις εσπευσμένα μέτρα τα τοιαύτα ως κατά την λήξασαν εβδομάδα, τα οποία δύνανται να επιδεινώσουν την γενικήν κατάστασιν.»

  

ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ  30/9/39

 ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ  -  ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ

«… Την δύσκολον κανονικήν ζωήν των Κυπρίων παραγωγών καθιστά έτι δυσκολωτέραν η γενική ανατροπή της ηρέμου ζωής, την οποίαν επέφερεν η έκρηξις του Ευρωπαικού πολέμου. Ολος ο κόσμος, όλαι αι Κυβερνήσεις, ετέθησαν εις έκτακτον κίνησιν καθόλας τας διευθύνσεις προς προστασίαν των δικών των λαών. Η Κυβέρνησις Κύπρου, μεριμνώσα και αύτη εν τω μέτρω των εξουσιών ας έλαβεν αναλόγως των νέων περιστάσεων και εν τω μέτρω των δυναμεών της εψήφισε Κανονισμούς, εξέδωκε Διατάγματα, σχετιζόμενα προς την όλην εμπορίαν και προμήθειαν όλων των χρειωδών του βίου, προέβη εις διατιμήσεις και καταρτισμόν ειδικών Συμβουλευτικών Επιτροπειών ίνα και εις το μέλλον αι ενέργειαι αυτών αποβαίνωσιν αποτελεσματικώτεραι δια την προστασίαν όλων των τάξεων των κατοίκων. Κατά την πορείαν της εφαρμογής της όλης διοικητικής μηχανής ως και των εκτάκτων μέτρων θα συμβώσι μερικαί δυσκολίαι εις επαγγγελματίας, τεχνίτας, γεωργούς και εις οιανδήποτε τάξιν. Τας δυσκολίας ταύτας ένεκεν των εκτάκτων συνθηκών, είμεθα βέβαιοι ότι μετά μεγάλης προθυμίας και ευχαρίστου ενεργείας θα αντιμετωπίζουν εκάστοτε οι κάτοικοι».

Εδώ βλέπουμε να γίνεται οριστική η ανατροπή της ήσυχης ζωής των πολιτών. Οι σειρήνες που άρχισαν σε ευρωπαικά εδάφη έχουν ξεσηκώσει και την Κύπρο. Η μέριμνα της Κυβέρνησης των βρετανών στο νησί τους οδηγεί να υιοθετήσουν κανονισμούς και διατάγματα για την προμήθεια των αναγκαίων και την αντιμετώπιση των δυσκολιών του αγροτικού κόσμου προκειμένου να ενταθεί η καλλιέργεια σιτηρών. Είμαστε στο μήνα Σεπτέμβριο. Η σπορά αναμένεται με τα πρωτοβρόχια του επόμενου μήνα. Η προσπάθεια είναι να πολλαπλασιαστούν τα καλλιεργούμενα χωράφια για να αποδώσουν στάρι που να καλύπτει ανάγκες ώστε να υπάρξει επάρκεια. Πρώτιστη μέριμνα η εξεύρεση των απαραίτητων για να ζήσει ο κόσμος χωρις να περιμένει εισαγόμενα προϊόντα. Ήταν προδιαγεγραμμένο πως μπαίνουμε σε ώρες δύσκολες και ο κόσμος έπρεπε να τρέξει να οργώσει να καλλιεργήσει να προμηθευτεί. Είναι χαρακτηριστικό το δημοσίευμα που ακολουθεί από τον Αγροτικό (συνεταιρισμό προφανώς) της περιοχής Μόρφου.

Εκ Μόρφου ο «Αγροτικός»

 Την σύστασιν Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής δια ζητήματα Γεωργικής φύσεως με ιδιατέραν ευχαρίστησιν ήκουσεν ο Γεωργικός κόσμος και αναμένει πολλάς καταλλήλους ενεργείας της όσον αφορά την εντεταμένην καλλιέργειαν σιτηρών. Το πρώτιστον πάντων όπερ απαιτείται είναι να ευκολυνθή ο απένταρος γεωργός δια σπόρον, συντήρησιν και είτα να είναι βέβαιος πως το προιόν του θα πωληθή εις συμφέρουσαν τιμήν και όχι με ζημίαν ως εγίνετο μέχρι σήμερον.

Το δημοσίευμα «καλεί σε επαγρύπνηση»  για την αγορά του σπόρου ώστε να έχει για να μπορεί να σπείρει ο αγροτικός κόσμος αλλά βάζει και το άλλο φλέγον θέμα να υπάρξει φροντίδα ώστε να έχει και καλή τιμή η πώληση της σοδειάς. Αυτό το ζήτημα έγινε μέγιστο τα χρόνια που θα ακολουθήσουν, όπως γνωρίζουμε. Οι μαυραγορίτες η φριχτή ένδεια και των στοιχειωδών αγαθών η γενική ανεπάρκεια θα φέρει το όλο ζήτημα στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος και των εφημερίδων.

ΧΡΟΝΟΣ  19/10/39  

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΜΕΤΡΑ   

Στο ίδιο πνεύμα και ένα άλλο χαρακτηριστικό δημοσίευμα :

« Μεταξύ των μέτρων τα οποία έλαβεν η Κυβέρνησις δια την αντιμετώπισην της ανωμάλου καταστάσεως, είναι και η σύστασις ειδικής επιτροπής δια την καλλιέργειαν, την εντατικην καλλιέργειαν, η οποία επιβάλλεται εις τοιαύτας περιστάσεις. Περι της επιτροπής αυτής επληροφορήθημεν όταν έκαμε την πρώτην της συνεδρίασιν προ μηνός περίπου. Ο προορισμός της εν λογω επιτροπής είναι πολύ μεγάλος και υψηλός. Βεβαίως ευχόμεθα όλοι όπως αι εχθροπραξίαι σταματήσουν συντόμως και τα έκτακτα μέτρα καταστούν άσκοπα. Αλλα καθ ήν στιγμήν το ενδεχόμενον του μακρού πολέμου δεν απεκλείσθη, οφείλομεν και ημείς όπως όλαι αι χώραι να θεσπίσωμεν τοιαύτας διατάξεις και να λάβωμεν τοιαύτα μέτρα, τα οποία θα μας επιτρέψουν να ζήσωμεν εις περίπτωσιν αποκλεισμού».

  Η Κύπρος, διευκρινίζει κατατοπιστικά παρακάτω, 

… καλλιεργουμένης της γής μεθοδικώς και εφαρμοζομένης της γεωργικής οικονομίας, ευνοούντος και του καιρού δύναται να καταστή, δια πολύν καιρόν, αυτάρκης τουλάχιστον δια τα απολύτως αναγκαία δια την ζωήν. Εις την περίστασιν αυτήν δεν πρόκειται να κερδίσωμεν. Πρόκειται δια τον αγώνα της ζωής, περι της υπάρξεώς μας. Δια τούτο είναι ανάγκη να καλλιεργηθούν και αι ολιγώτερον γόνιμοι γαίαι, δια να έχωμεν το σιτάρι μας και το κριθάρι μας ως και την τροφήν των ζώων μας. Οσοι αγροί έμειναν προηγουμένως ακαλλιέργητοι και παραμελημένοι λογω της συρροής των ιδιοκτητων αυτών και των αγροτικών πληθυμών εν γένει, εις τα μεταλλεία, είναι καιρός τώρα να καλλιεργηθούν. Επίσης, όσοι αγροί δι οιονδήποτε λόγον μένουν χέρσοι πρέπει και δια του αυτού, σαν ληφθή πρόνοια να καλλιεργηθούν εντός του έτους και να μετατραπούν εις παραγωγικούς. Να προστατευθή ποικιλοτρόπως και δι παντός μέσου, η δενδροκαλλιέργειά μας και δη η ξηρική και η ζωοτεχνία μας. Δια του τρόπου τούτου να εξασφαλίσωμεν το λάδι μας, ξηρούς καρπούς και ό,τι ημπορεί να αντικαταστήση την ζάχαριν. Δια να επιτευχθούν αυτά είναι ανάγκη να γίνη εκ μέρους της επιτροπής αυτής και των διδασκάλων και του τύπου μεγάλη προπαγάνδα «εκστρατεία» κυριολεκτικώς δια την εντατική καλλιέργειαν της γης και να απαγορευθεί δια νόμου η εκκοπή οπωροφόρων δένδρων και η σφαγή θηλυκών ζώων και μικρών ορνίθων. Είπομεν ότι είναι δυνατόν – πράγμα το οποίον ευχόμεθα ολοψύχως – να μην εξακολυθήση ο πόλεμος και να μη γίνη ανάγκη να δώσωμεν και ημείς αυτάς τας ειρηνικάς μάχας. Αλλ ο αγών δια την αυτάρκειαν μιας χώρας δεν είναι ουτε άσκοπος και πολύ περισσότερον, δεν είναι ουτε επιβλαβής και εν καιρώ ειρήνης ακόμη.»

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ   11/11/39

ΥΣΤΑΤΗ ΣΤΙΓΜΗ : ΚΑΙ Η ΕΛΒΕΤΙΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ.

Βέρνη: Ροιτερ / Δύο τάγματα εμπέδου στρατού, τα οποία είχον αποστρατευθή ανακαλούνται αύριον υπο τας σημαίας.

Στο ίδιο δημοσίευμα  -  Προσεγμένη, ακριβής περιγραφή:

 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΕΘΕΑΘΗΣΑΝ ΠΑΡΑ ΤΑΣ ΑΚΤΑΣ ΤΗΣ ΣΚΩΤΙΑΣ Ρόιτερ: «Γερμανικόν βομβαρδιστικόν αεροπλάνον εξετέλεσε πτήσιν υπεράνω των παρά την Σκωτίαν νήσων Σχέτλαντ. Το εχθρικόν αεροπλάνον προ του αντιαεροπορικού πυρός, ηναγκάσθη να ακολουθήση νοτιοανατολικήν κατεύθυνσιν. Δύο αεροπλάνα της παρακτίου αμύνης εξηνάγκασαν εχθρικόν αεροπλάνον εν τη Βορείω Θαλάσση, να βυθισθή. Τα μέλη του πληρώματός του διέφυγον, επιβάντα μικράς λέμβου εξ ελαστικού. Δεύτερον εχθρικόν αεροπλάνον διεφυγεν εις τα νέφη».

Εις τα νέφη όμως διέφυγε και ο εφησυχασμός... Κανείς δεν μπορεί πλέον να μιλά για ενδεχόμενη πολεμική σύρραξη. Αυτή επήλθε. Το επίσημο ανακοινωθέν αργεί, αλλά για τον Τύπο που εποπτεύει διεθνώς είναι «όλα τα χαρτιά» στο τραπέζι.         

 

ΠΑΦΟΣ  23/11/39

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ/

 Το δημοσίευμα αυτό το περιλαμβάνουμε στην ενότητα ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ γιατί αναφέρεται στην πρόνοια «περι οργανώσεως της φιλανθρωπίας εν Κύπρω, λόγω των εξαιρετικών περιστάσεων και να ληφθούν έκτακτα μέτρα προς ανακούφισιν των ενδεών». Μέσα απ τις γραμμές του κειμένου αυτού υποδεικνύονται προτροπές στο καίριας σημασίας αυτό ζήτημα.

 « … Όπως εγράψαμεν και άλλοτε, αι εγκύκλιοι, αι αποφάσεις και οι λόγοι δεν είναι αρκετοί. Χρειάζονται ΕΡΓΑ. Οι Θρόνοι και τα Μοναστήρια και οι πλούσιοι Ναοί πρέπει να δώσουν γενναία ποσά και οι αξιωματικοί της Εκκλησίας να κινητοποιηθούν αν πρόκειται να γίνη κάτι το άξιον λόγου»

Το δημοσίευμα τολμά και υποδεικνύει. Και ο νοών νοείτω …

 Όσο προχωρά η αποδελτίωση γίνεται πιο εμφανής η κλιμάκωση. Στενεύουν οι χρόνοι για να γίνει Έργο. Η διεθνής εικόνα μέσα απ τις ίδιες σελίδες, δίπλα στην κυπριακή πραγματικότητα, σε ένα «ενιαίο τοπίο» που ανακυκλώνει αγωνίες.

Και φτάνουμε και στα δημοσιεύματα περι της Εκτάκτου Φορολόγησης .

ΧΡΟΝΟΣ 26/11/39

ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΤΕΡΑΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΝ

 «Είναι φυσικόν εις εκτάκτους περιστάσεις, εις περιστάσεις δηλαδή κατά τας οποίας, είτε υποβόσκει μία ανώμαλος κατάστασις, είτε αναφανδόν εκδηλούται να λαμβάνονται έκτακτα κυβερνητικά μέτρα προς αντιμετώπισίν της. Έν, εκ των εκτάκτων τούτων μέτρων  κατά την σημερινήν πολεμικήν εποχήν είναι και η φορολογική επιβάρυνσις, εις την οποίαν η Κυπριακή Κυβέρνησις προέβη κατά τας τελευταίας ημέρας. Όμως αι φορολογικαί επιβαρύνσεις διακρίνονται εις δύο κατηγορίας. Εις την άμεσον και την έμμεσον. Η άμεσος φορολογία επηρεάζει απ ευθείας τας ευπόρους τάξεις και το κεφάλαιον, ενώ αντιθέτως η έμμεσος, όλας τας τάξεις.Η έμμεσος φορολογία λειτουργεί ευκολώτερον και ίσως εκ τούτου να επισύρη και την προτίμησιν της Κυβερνήσεώς μας, αλλά είναι λόγος ούτος υπο τας σημερινάς δυσκόλους συνθήκας να στρέφεται η προτίμησίς μας εις τα εύκολα μέτρα, έστω και αν αυτά πλήττουν γενικώς τον Κυπριακόν πληθυσμόν; Νομίζομεν όχι. Η Κυπριακή Κυβέρνησις σήμερον ευρεθείσα εις την ανάγκην να καταφύγη εις νέαν φορολογίαν, εφορολόγησε έν είδος το οποίον θεωρεί ως είδος, μη πρώτης ανάγκης, όπως είναι ο καπνός. Αλλά τα είδη μη πρώτης ανάγκης δεν είναι βεβαίως πολλά και αν αύριον θελήση ν ακολουθήσει το εύκολον τούτο μέτρον της εμμέσου φορολογίας, είναι πιθανόν να καταλήξη εν τέλει να επιβαρύνη και τα είδη πρώτης ανάγκης, εις βάρος όλων των τάξεων. Είναι βεβαίως μια υπόθεσις, την οποίαν κάμνομεν σήμερον, αν και γνωρίζωμεν ότι πρόγραμμα της Κυπριακής Κυβερνήσης είναι να προστατεύση όλας τας τάξεις και κυρίως να αντιμετωπίση την παρούσαν κατάστασσιν με μέτρα προστατεύοντα το σύνολον μάλλον, παρά ορισμένας τάξεις.»

Παρατηρούμε εδώ ότι ο συντάκτης προβαίνει και σε προσεγμένη υπόδειξη ως προς την δικαιότερη ρύθμιση της φορολογίας μέσα στην δικαιοδοσία της ορθής λειτουργίας του δημοσιογραφικού λόγου με πολύ προσεγμένη διατύπωση: «… Όθεν θα είχομεν να εισηγηθώμεν τα εξής….»

Φέρνει μπροστά στον αναγνώστη το ίδιο θέμα στο συγκριτικό πεδίο του πρώτου Παγκοσμίου πολέμου ως προς την διαχείριση παρόμοιων καταστάσεων.

«Η Μ. Βρεττανία κατανοήσασα ότι από της οικονομικής πλευράς ο σημερινός πόλεμος δεν δύναται να έχη σχέσιν με τον πόλεμον του 14, εφρόντισε ώστε να παταχθή κάθε κερδοσκοπία ή πλουτισμός εκ του πολέμου τούτου Και πολύ ορθώς πράττουσα εστράφη αμέσως προς το κεφάλαιον και προς τα έκτακτα κέρδη του πολέμου, παρά των οποίων ζητεί να αντλήση τους πόρους της δια να συνεχίση τον δίκαιον αγώνα τον οποίον διεξάγη σήμερον…»

Αυτή η αναφορά μας μιλά για την παράνομη κερδοσκοπία εν ώρα πολέμου και είναι ενδεικτική παράμετρος  στην ενότητα που εξετάζουμε τα ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ.

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΦΥΛΑΞ 5/12/39

ΝΕΑ ΥΠΕΡΤΙΜΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ: « Η Διοίκησις εν συνεργασία μετά του δημαρχείου θα λάβη αμέσως έκτακτα μέτρα: « Από της χθες η τιμή του άρτου εν Λευκωσία υψώθη από 2 γρόσια και 30 παράδες εις 3 γρόσια κατ οκάν. Ο νέος ούτος υψωμός, εξ όσων πληροφορούμεθα, είναι αποτέλεσμα προηγουμένης συσκέψεως μεταξύ των αρτοποιών. Όσον αφορά «τον μικτόν άρτον» όστις κατασκευάζεται φροντίδι του Δημαρχείου και πωλείται προς 2 γρόσια κατά οκάν η παραγωγή τούτου συνεχίζεται αλλά εις μικράν κλίμακα, λογω δυσκολιών προς ανεύρεσιν σίτου εις τας τιμάς της διατιμήσεως. Σχετικώς προς τας αναφυείσας δυσκολίας, το Δημαρχείον απέστειλεν επιστολήν προς τον Διοικητήν Λευκωσίας ζητούν την μεσολάβησιν τούτου.  Ως πληροφορούμεθα η Διοίκησις πρόκειται να λάβη συντόμως μέτρα, δι ών να εξασφαλισθή επαρκής προμήθεια σίτου δια την κατασκευήν μικτού άρτου εις μεγάλην κλίμακα.»

Επανερχόμαστε στο πολεμικό ρεπορτάζ .

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  6/12/39

Η ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΓΑΛΛΙΑ ΘΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΕΙΣ ΔΙΑΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΟΒ. ΡΩΣΣΙΑΝ; Η ΣΟΥΗΔΙΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ.

Υπότιτλος: Η Ρωσσο - φιλλανδική διένεξις θα συζητηθή εις το Συμβούλιον της Κοινωνίας των Εθνών. Ο Λένιν ήτο κεκηρυγμένος υπερ της Ανεξαρτησίας της Φινλανδίας – Οι Άγγλοι Εργατικοί καταδικάζουν την Ρωσσικήν εισβολήν – Ο Σερ Τζων Σάιμον δια την πολεμικην προσπάθειαν των συμμάχων.

Το δημοσίευμα περιέχει και εκτενή περίληψη - όπως συμβαίνει σε πολλά παρόμοια, ξένου ενδιαφέροντος θέματα, ώστε ο Κύπριος αναγνώστης να έχει πρόχειρη την ουσία του πράγματος, αν δεν θέλει να μπει σε λεπτομέρειες. Πρόκειται για την αναστάτωση που ξεσπά με την πρόθεση ανεξαρτησίας της Φινλανδίας και τις βλέψεις της Ρωσίας στην μεγάλου στρατηγικού ενδιαφέροντος περιοχή. Έκρυθμη η κατάσταση, εν μέσω πολεμικών προετοιμασιών. Και η παραμικρή υπόνοια ή λαθεμένη διατύπωση, κοστίζει. Στην προτελευταία παράγραφο αυτής της περίληψης διαβάζουμε :

 « Το Ρόιτερ πληροφορείται ότι αι ειδήσεις αι δημοσιευθείσαι εις μερικάς εφημερίδας, καθ άς η Μ. Βρεττανία και η Γαλλία μελετούν να προβούν εις διάβημα προς την Ρωσσίαν δυνατόν να προέρχωνται από εσφαλμένην εντύπωσιν. / Η Ρωσσοφιλλανδική διένεξις μελετάται εις Λονδίνον, εις όλας αυτής τας φάσεις, είναι όμως λίαν πρόωρον να λεχθή ποία μέτρα δυνατόν ν αποφασίση να λάβη η Βρεττανική Κυβέρνησις.»

 Αναφερόμαστε στο παραπάνω δημοσίευμα και για ένα ακόμη λόγο. Περιέχει στην μέση της ανταπόκρισης μια χαρακτηριστική φωτογραφία με στρατιωτικά φορτηγά «πλήρη ενθουσιώντων Βρεττανών στρατιωτών» με την εξής χαρακτηριστική λεζάντα: « Η υπόσχεσις της Βρεττανίας προς την Γαλλίαν εξεπληρώθη, αι δε χιλιάδες Βρεττανών στρατιωτών αι οποίαι ευρίσκονται ήδη εν Γαλλία δεν θα είναι οι τελευταίοι. Εις την φωτογραφίαν μας μερικά εκ των πολλών μεταγωγικών κατευθύνονται εις το Δυτικόν μέτωπον.»

Μέρος της τακτικής της επιβολής εκτάκτων μέτρων τα σχετικά δημοσιεύματα συμβάλλουν στην ψυχολογική προετοιμασία των Κυπρίων πολιτών, αφού ανατάσσουν το ηθικό, δίνουν το στίγμα των επόμενων που θα συμβούν και μεταφέρουν το πολεμικό κλίμα απ όλες τις γωνιές της Ευρώπης. αλλά και της Ηπείρου. Από το Μακάο ως στην Ν. Υόρκη.

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΦΥΛΑΞ 6/12/39 

ΚΑΙ Η ΣΟΥΗΔΙΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΝ ΠΑΝΤΟΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΥ. Υπότιτλοι :

 «Η Αγγλία και η Γαλλία εξετάζουν την Ρωσσο φινλανδικήν διένεξιν εις όλας τας φάσεις της - Ο Βασιλεύς εις την γραμμήν του πυρός. - Καταβύθισις Αγγλικού ατμοπλοίου – « Η ειρήνη της Ιταλίας δεν είναι ειρήνη αδυναμίας, αλλά ειρήνη ένοπλος» - Οι Αγγλικοί κύκλοι δεν αποκλείουν επίθεσιν της Γερμανίας κατά της Ουγγαρίας. – Δράσις του πυροβολικού εις το Δυτικόν Μέτωπον».

Το δημοσίευμα εμπεριέχει και δυο αράδες για την καταβύθιση αγγλικού ατμόπλοιου εις την Βόρειο Θάλασσα.

«Ετορπιλίσθη το ατμόπλοιον Χορστεντ. Δεκατρείς επιζήσαντες απεβιβάσθησαν εις την ξηράν ψες. Τρεις εφονεύθησαν και 5 ελλείπουν.»

Άλλο μέρος του δημοσιεύματος αναφέρεται στον Μουσολίνι με βάση ανταπόκριση του Ρόιτερ. Το παραθέτουμε ως ενδεικτικό του κλίματος.

« … Ο Ιταλός πρωθυπουργός απευθυνόμενος προς συγκέντρωσην φοιτητών από του εξώστου του Παλάτσο Βενέτσια είπεν τα εξής: Ευχαριστώ δια τας εκδηλώσεις σας και τον ενθουσιασμόν σας ήδη είναι καιρός να ετοιμασθήτε δια την μελέτην σας, εις την οποίαν να επιδοθήτε με ζήλον  με φασιστικήν πειθαραχίαν και εν πληρει ηρεμία. Αλλά, συμφώνως προς την φασιστικην συνήθειαν και δια λόγους προνοίας, έχετε καθαρισμένον και λάμπον το όπλον σας, παραπλεύρως των βιβλίων σας. Η ειρήνη της Ιταλίας δεν είναι ειρήνη αδυναμίας, αλλά ειρήνη ένοπλος»». 

Oι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευσή τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.

Επόμενο άρθρο:

Αφιέρωμα

Τα έκτακτα μέτρα: Οι Κύπριοι προετοιμάζονται για το Β' Παγκόσμιο

Η Έρευνα εστιάζει στο Αρχείο του Γ. Τ. Π. και στο Σώμα των εφημερίδων από τον Ιανουάριο του 1939 που ήταν εμφανής η αναστάτωση διεθνώς.

04 / 05
Επιστροφή
στην αρχή