Από τα χαμηλότερα στην ΕΕ τα επίπεδα δαπανών υγείας στην Κύπρο

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το 2015 οι συνολικές δαπάνες υγείας ανά κάτοικο ήταν 1592 ευρώ ετησίως ενώ ο μέσος όρος της ΕΕ είναι σχεδόν οι διπλάσιες.

Γενικά, οι συνολικές δαπάνες υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκαν ή παρέμειναν σταθερές από το 2004, στοιχείο, ωστόσο, που δεν αποτυπώνει τη σημαντική μείωση του ΑΕΠ κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης, η οποία συνοδεύτηκε και από συγκριτικά μικρότερη μείωση των δαπανών υγείας.

Το 2015 οι συνολικές δαπάνες υγείας ανά κάτοικο ήταν 1592 EUR ετησίως (μετά από προσαρμογή για να ληφθούν υπόψη οι διαφορές στην αγοραστική αξία), κινούμενες σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα προ της χρηματοπιστωτικής κρίσης και αρκετά χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Το υφιστάμενο δημόσιο σύστημα χρηματοδοτείται μέσω της γενικής φορολογίας, αλλά δεν προσφέρει καθολική κάλυψη. Οι δημόσιες δαπάνες ως ποσοστό των συνολικών δαπανών υγείας που ανήλθαν σε 42,6 % το 2015 ήταν οι χαμηλότερες στην ΕΕ.

Από την ένταξή της στην ΕΕ το 2004, η Κύπρος διαθέτει κάθε έτος μικρότερο ποσοστό του κρατικού προϋπολογισμού για την υγεία (7,1 % των συνολικών δημόσιων
δαπανών το 2015) από κάθε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.

 

 

Επόμενο άρθρο:


Επιστροφή
στην αρχή