Αναγνώριση για τους τρανς πολίτες

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΚΥΠΡΟΣ

Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου θα βρίσκεται το νομοσχέδιο που προνοεί την αναγνώριση της ταυτότητας φύλου.

Ετοιμάστηκε και θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου το νομοσχέδιο που προνοεί για την αναγνώριση της ταυτότητας φύλου. Το νομοσχέδιο, την αναγκαιότητα επεξεργασίας του οποίου έθιγε έντονα με μια σειρά εκθέσεις του και το Γραφείο της επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καλύπτει τόσο τους Κύπριους πολίτες όσο και τους αιτητές ασύλου και τους πρόσφυγες, ουσιαστικά δε διαλαμβάνει ότι το Ληξιαρχείο (Υπουργείο Εσωτερικών) οφείλει να εκδίδει πιστοποιητικό γέννησης και ταυτότητα στο ενδιαφερόμενο άτομο ανάλογα με το πώς αυτό βιώνει το φύλο του, χωρίς να συντρέχει η προϋπόθεση ότι θα πρέπει να έχει προβεί σε εγχείρηση αλλαγής φύλου.
Συγκεκριμένα στο νομοσχέδιο, ο όρος «ταυτότητα φύλου» ορίζεται ως ο εσωτερικός και προσωπικός τρόπος με τον οποίο το ίδιο το άτομο βιώνει το φύλο του, ανεξάρτητα από το φύλο που είχε καταχωριστεί στο πιστοποιητικό γέννησής του. Παράλληλα, απουσιάζει διάταξη που να υποχρεώνει το άτομο να παρέχει απόδειξη χειρουργικής διαδικασίας για ολικό ή μερικό επαναπροσδιορισμό των γεννητικών του οργάνων, ή για λήψη ορμονικών θεραπειών. Επίσης καλύπτονται όχι μόνο ενήλικα αλλά και ανήλικα άτομα, με τη διαφορά ότι στη δεύτερη περίπτωση η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται από τον κηδεμόνα και αφού προηγουμένως είχε εξασφαλιστεί δικαστικό διάταγμα. Συγκεκριμένα το νομοσχέδιο προνοεί τα ακόλουθα:

 

  • Ότι οποιοδήποτε πρόσωπο άνω των 18 ετών, το οποίο θεωρεί ότι υφίσταται ασυμφωνία μεταξύ της ταυτότητας φύλου του και του καταχωρισμένου φύλου του, δύναται να υποβάλει αίτηση στον ληξίαρχο και να ζητήσει διόρθωση.
  • Στην περίπτωση ανηλίκου, η αίτηση στον ληξίαρχο πρέπει να υποβληθεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα, αφού πρώτα εξασφαλιστεί διάταγμα δικαστηρίου. Για να εκδοθεί αυτό το διάταγμα θα πρέπει προηγουμένως να έχει ληφθεί θετική γνωμάτευση από διεπιστημονική επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από έναν κοινωνικό λειτουργό, από έναν γιατρό με εξειδίκευση σε θέματα φύλου και έναν ψυχολόγο.
  • Για τη διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου δεν απαιτείται να βεβαιώνεται ότι το πρόσωπο έχει υποβληθεί σε οποιαδήποτε προηγούμενη ιατρική επέμβαση, ούτε οποιαδήποτε προηγούμενη εξέταση ή ιατρική αγωγή αναφορικά με τη σωματική ή την ψυχική του υγεία.
  • Πρόσωπο δεν δύναται να υποβάλει αίτηση για τη διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου του περισσότερο από δύο φορές, παρά μόνο μετά από σχετική απόφαση δικαστηρίου.

 

Διαδικασία αίτησης
Σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες προκειμένου να γίνει η σχετική διόρθωση, αυτό γίνεται με γραπτή αίτηση (συνοδευόμενη από το καθορισθέν τέλος) που υποβάλλεται στον ληξίαρχο και συνοδεύεται με ένορκη δήλωση, η οποία υπογράφεται αυτοπροσώπως από τον αιτητή ενώπιον του πρωτοκολλητή επαρχιακού δικαστηρίου. Ο ληξίαρχος, αφού μελετήσει την αίτηση, αποφασίζει εντός εύλογου χρόνου την έγκριση ή απόρριψη του αιτήματος και αναλόγως προχωρεί στην έκδοση νέου πιστοποιητικού γέννησης.

Στην ένορκη δήλωση δηλώνονται το επιθυμητό φύλο, το καταχωρημένο ονοματεπώνυμο του αιτητή στο Ληξιαρχείο, το κύριο όνομα που επιλέγεται και το προσαρμοσμένο σχετικά επώνυμο και επισυνάπτεται σ’ αυτήν αντίγραφο του πιστοποιητικού γέννησης του αιτητή που χορηγείται από το γραφείο του ληξιάρχου της επαρχίας διαμονής του. Με βάση το νέο πιστοποιητικό γέννησης, οι υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την έκδοση άλλων εγγράφων, καθώς και για την καταχώριση σε μητρώα ή καταλόγους όπως εκλογικούς, έχουν υποχρέωση να εκδώσουν νέα έγγραφα και να προβούν σε νέες καταχωρίσεις με διορθωμένο το καταχωρισμένο φύλο.

Στο νέο πιστοποιητικό γέννησης, στα νέα έγγραφα και στις νέες καταχωρίσεις δεν επιτρέπεται η αναφορά ότι μεσολάβησε διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου.

 

 

Δεν απαλλάσσονται των υποχρεώσεων που είχαν

Νοείται ότι από της αλλαγής του ληξιαρχικού μητρώου, η διόρθωση του φύλου του αιτητή ισχύει έναντι πάντων, ενώ σε ό,τι αφορά δικαιώματα, υποχρεώσεις και κάθε είδους ευθύνη του αιτητή τα οποία δημιουργήθηκαν πριν από τη διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου, εξακολουθούν να υφίστανται και μετά τη διόρθωση του ληξιαρχικού μητρώου.

Επίσης, οποιαδήποτε στοιχεία του προσώπου τα οποία δεν αφορούν τη διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου, περιλαμβανομένων του αριθμού δελτίου ταυτότητας, του αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), του αριθμού κοινωνικών ασφαλίσεων και κάθε άλλου αριθμού ο οποίος έχει εκδοθεί για λογαριασμό του προσώπου πριν τη διόρθωση του ληξιαρχικού μητρώου, διατηρούνται σε ισχύ.

Σε περίπτωση που πρόσωπο το οποίο διόρθωσε το καταχωρισμένο φύλο του έχει παιδιά, είτε γεννημένα σε γάμο είτε σε πολιτική συμβίωση, όπως αυτή ορίζεται στον περί Πολιτικής Συμβίωσης Νόμου, είτε γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους είτε υιοθετημένα, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του προς αυτά δεν επηρεάζονται. Περαιτέρω το νομοσχέδιο διαλαμβάνει ότι η διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου γονέα στο Ληξιαρχείο δεν επιφέρει οποιαδήποτε μεταβολή στο πιστοποιητικό γέννησης των παιδιών ή σε οποιαδήποτε έγγραφα που εκδίδονται για λογαριασμό των παιδιών ή αρχεία, μητρώα ή καταλόγους όπου αναγράφονται παιδιά.

Αιτητής του οποίου η αίτηση απορρίπτεται έχει δικαίωμα ιεραρχικής προσφυγής στον υπουργό Εσωτερικών, την οποία πρέπει να καταχωρίσει εντός χρονικής περιόδου που δεν υπερβαίνει τις 30 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόρριψης. Ο υπουργός οφείλει να εξετάσει την προσφυγή εντός 30 ημερών από της υποβολής της και εάν το κρίνει σκόπιμο, δύναται να ακούσει τον προσφεύγοντα ή οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα έχουν οποιαδήποτε σχέση με αυτόν προς τον σκοπό της έκδοσης απόφασης.

 


Επιστροφή
στην αρχή