Αυτά λένε οι Νόμοι για την προστασία και την ευημερία των ζώων

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΚΥΠΡΟΣ
Χλιαρή αντίδραση και έλλειψη πολιτικής βούλησης στο θέμα της λειτουργίας ιδιωτικών ζωολογικών κήπων, βλέπουν αρμόδιοι κυβερνητικοί λειτουργοί

Με αφορμή τη θύελλα διαμαρτυριών που ξεσηκώθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (κυρίως στο facebook) για τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων σε ιδιωτικούς κήπους στην Κύπρο και ιδιαίτερα στο Melios Zoo Park –αντίδραση που προκάλεσε τη χθεσινή επιθεώρηση του χώρου από τον υπουργό Περιβάλλοντος και ανώτατων λειτουργών του- ο Πολίτης News δημοσιεύει τα επίμαχα άρθρα των περί προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμων του 1994 μέχρι το 2000, και τις σχετικές τροποποιήσεις που έγιναν για σκοπούς συμμόρφωσης με ευρωπαϊκές οδηγίες. «Με μια απλή ανάγνωση των σχετικών Νόμων και Κανονισμών μπορεί κανείς να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα για το κατά πόσον υπάρχουν παραβάσεις με βάση τα σημαντικά άρθρα 5, 7, και 10, που να δικαιολογούν αναστολή του πάρκου ή τμήματός του, όπως για παράδειγμα εάν άλλαξε η συλλογή του ζωολογικού κήπου (έφερε νέα ζώα) χωρίς να ενημερωθούν εκ των προτέρων οι αρχές (δεν ενημερώθηκαν), εάν υπάρχει πολεοδομική άδεια (δεν υπάρχει για την επέκταση του πάρκου όπως σας δήλωσε ο ίδιος ο υπουργός Περιβάλλοντος), εάν υπάρχει υψηλού επιπέδου κτηνιατρική αγωγή (υπάρχει παραδοχή ότι δεν έχει αναισθητικό όπλο), εάν υπάρχει συμμετοχή σε προγράμματα έρευνας κλπ» ανέφερε στο Πολίτης News αρμόδιος κυβερνητικός λειτουργός, που για ευνόητους λόγους θέλησε να παραμείνει ανώνυμος. Η ίδια πηγή συμπλήρωσε, με νόημα, ότι «το άρθρο 15 των περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμων, προβλέπει ότι η αρμόδια αρχή μπορεί να επιδώσει ειδοποίηση αναστολής οποιουδήποτε ζωολογικού κήπου -και να σφραγίσει το ζωολογικό κήπο ή τμήμα αυτού- εάν παύσουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στα άρθρα 5, 7 και 10». 

Πάντως, στο παρελθόν είχαν γίνει κάποια βήματα στον τομέα της ευημερίας των ζώων. Για παράδειγμα, υπήρχε απαγόρευση για τα δελφινάρια, στον Ζωολογικό Κήπο της Λεμεσού έστειλαν τις αρκούδες και τις λεοπαρδάλεις σε πάρκα άλλων χωρών μετά το θάνατο της Julie της ελεφαντίνας κλπ. «Σήμερα, αυτή η πολιτική βούληση φαίνεται να έχει ατονήσει, αφού με υπουργική απόφαση προχωρά η κατασκευή δελφιναρίου – στην Ελλάδα υπάρχει κοινωνική κατακραυγή λόγω του ότι στο Αττικό Πάρκο απεβίωσαν πρόσφατα πέντε δελφίνια. Επίσης, ήρθαν στην Κύπρο ελέφαντες παρόλο που αρμόδιοι λειτουργοί είχαν πολλές φορές ενημερώσει γραπτώς, για τους κινδύνους που υπάρχουν για τα συγκεκριμένα ζώα» πρόσθεσε άλλος αρμόδιος. [Φωτογραφία αρχείου] 

Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμοι του 1994 μέχρι το 2000 προνοούν: 

Άρθρο 5. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 11 του Νόμου, κάθε αίτηση έκδοσης άδειας λειτουργίας πρέπει να υποβάλλεται, σε τύπο που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή, στην αρμόδια αρχή και να αναφέρει και να συνοδεύεται από τα πληροφοριακά στοιχεία και έγγραφα του εδαφίου (2) του άρθρου 11 του Νόμου και από τα ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία και έγγραφα: 

(α) Το όνομα και τη διεύθυνση του αιτητή,

(β) κατάλογο με τα προτεινόμενα άγρια ζώα που κρατούνται στο ζωολογικό κήπο,

(γ) την κατάρτιση με συναφείς ειδικές δεξιότητες στον τομέα της διατήρησης, η οποία απαιτείται από το προσωπικό του ζωολογικού κήπου,

(δ) τις προτεινόμενες συνθήκες διαβίωσης και ειδικότερα περιγραφή του προτεινόμενου χώρου εγκλεισμού για κάθε προτεινόμενο είδος άγριου ζώου και τα μέτρα εμπλουτισμού του προτεινόμενου χώρου εγκλεισμού,

(ε) τα προτεινόμενα προγράμματα υψηλού επιπέδου ζωοτεχνικών μεθόδων, προληπτικής και θεραπευτικής κτηνιατρικής αγωγής και διατροφής,

(στ) τα προτεινόμενα μέτρα για τη διασφάλιση της μη διαφυγής των άγριων ζώων,

(ζ) τα προτεινόμενα μέτρα διατήρησης για τα είδη άγριων ζώων,

(η) πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του αιτητή, από το οποίο να εξάγεται ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με κακή μεταχείριση ζώου και, και σε περίπτωση που ο αιτητής είναι νομικό πρόσωπο, πιστοποιητικό ποινικού μητρώου των μελών του διοικητικού συμβουλίου, του γραμματέα και οποιουδήποτε άλλου παρόμοιου αξιωματούχου,

(θ) αντίγραφο της πολεοδομικής άδειας για τις κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις του ζωολογικού κήπου,

(ι) οποιαδήποτε άλλα στοιχεία ήθελε εύλογα ζητήσει η αρμόδια αρχή. 

(2) Με την αίτηση καταβάλλονται και τα τέλη εξέτασης της αίτησης, που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι. 

 

Το άρθρο 7 αναφέρεται στις προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας ενός ζωολογικού κήπου: 

Άρθρο 7. (1) Κάθε πρόσωπο δικαιούται να αποκτήσει άδεια λειτουργίας εφόσον ικανοποιήσει την αρμόδια αρχή ότι: 

(α) Δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με κακή μεταχείριση ζώου,

(β) οι κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις του ζωολογικού κήπου έχουν ανεγερθεί κατόπιν πολεοδομικής άδειας, που εκδόθηκε δυνάμει των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως (Αρ.2) του 1999,

(γ) απασχολεί επαρκή αριθμό προσωπικού, ικανού και κατάλληλα καταρτισμένου σε θέματα ζωοτεχνίας και διατήρησης των άγριων ζώων, το οποίο δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με κακή μεταχείριση ζώου,

(γ) οι συνθήκες διαβίωσης και οι χώροι εγκλεισμού εξασφαλίζουν την άνετη και καλή διαβίωση των ζώων, ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε είδους άγριου ζώου και εξασφαλίζουν την υγιεινή των χώρων εγκλεισμού και την υγεία και ευημερία των ζώων,

(ε) ο ζωολογικός κήπος λειτουργεί υπό την επιτήρηση εγγεγραμμένου κτηνιάτρου, σύμφωνα με των περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της Εγγραφής Κτηνιάτρων Νόμων του 1990 μέχρι 2000,

(στ) η προστασία και η ασφάλεια τόσο των άγριων ζώων όσο και του επισκεπτόμενου κοινού εξασφαλίζεται.

 

(2) Η αρμόδια αρχή, κατά τη διαδικασία εξακρίβωσης της τήρησης των προϋποθέσεων που αναφέρονται στο εδάφιο (1), λαμβάνει υπόψη τους οποιουσδήποτε κώδικες πρακτικής, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 32 του Νόμου.

 

Στις 14 Οκτωβρίου του 2011, δημοσιεύθηκαν στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, σχετικές τροποποιήσεις των εν λόγω Νόμων, για σκοπούς συμμόρφωσης με ευρωπαϊκές οδηγίες. Το άρθρο 10, για τις υποχρεώσεις που αφορούν ζωολογικούς κήπους, έγινε ακόμα πιο αυστηρό: 

Άρθρο 10. Κάθε ζωολογικός κήπος που λειτουργεί στη Δημοκρατία εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα διατήρησης: 

(α) Συμμετοχή σε έρευνα, εφόσον αποβαίνει σε όφελος της διατήρησης του είδους και/ή κατάρτιση σε συναφείς ειδικές δεξιότητες στον τομέα της διατήρησης και/ή ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τη διατήρηση του είδους και/ή όπου αυτό είναι σκόπιμο, αναπαραγωγή υπό συνθήκες αιχμαλωσίας, ανανέωση του πληθυσμού των ζώων ή επανεισαγωγή των ειδών στη φύση

(β) προώθηση της εκπαίδευσης και της συνειδητοποίησης του κοινού όσον αφορά τη διατήρηση της βιοπολυμορφίας, ιδιαίτερα με την παροχή πληροφοριών για τα είδη που εκτίθενται και για τους φυσικού τους οικότοπους

(γ) συνθήκες διαβίωσης των ζώων που ικανοποιούν τις βιολογικές απαιτήσεις των διαφόρων ειδών και τις απαιτήσεις που αφορούν τη διατήρησή τους, μεταξύ άλλων προβλέποντας ειδικό για το κάθε είδος εμπλουτισμό των χώρων εγκλεισμού τους και διατήρηση υψηλού επιπέδου ζωοτεχνίας με ανεπτυγμένο πρόγραμμα προληπτικής και θεραπευτικής κτηνιατρικής αγωγής και διατροφής

(δ) φροντίδα με τη μη διαφυγή των ζώων, προς αποτροπή ενδεχόμενων οικολογικών απειλών σε βάρος αυτόχθονων ειδών και παρεμπόδιση της εισαγωγής εξωτερικών επιβλαβών ζώων και παρασίτων

(ε) τήρηση ενημερωμένων αρχείων της συλλογής του ζωολογικού κήπου, κατάλληλων για τα είδη που καταγράφονται και καταλόγου όλων των ζώων που περιλαμβάνει η συλλογή.

 

Το άρθρο 15 αφορά στην αναστολή της άδειας λειτουργίας του ζωολογικού κήπου: 

Άρθρο 15. (1) Η αρμόδια αρχή δύναται, μετά από επιθεώρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 19, να επιδώσει ειδοποίηση αναστολής στον κάτοχο άδειας λειτουργίας όταν διαπιστώνει ότι: 

(α) Τα πληροφοριακά στοιχεία και έγγραφα που υποβλήθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (1) του Κανονισμού 5, έπαυσαν να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ή

(β) ο κάτοχος άδειας λειτουργίας έπαυσε να πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον Κανονισμό 7, ή

(γ) ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας δε συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται, δυνάμει του Κανονισμού 10.

 

Oι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευσή τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.

Διαβάστε επίσης:

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αυτοί είναι οι 6 υποψήφιοι του ΑΚΕΛ για τις Ευρωεκλογές

Πολίτης News, 11:28 (τελευταία ενημέρωση 11:28)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πρώτη νίκη για τα μεταχειρισμένα

ΜΙΡΑΝΤΑ ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ, 11:16 (τελευταία ενημέρωση 11:16)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χούρικαν: Παιχνίδια αξιωματούχων στο γήπεδο της Τράπεζας Κύπρου (VID)

Πολίτης News, 10:31 (τελευταία ενημέρωση 10:31)

Επιστροφή
στην αρχή